POZIV ZA IZRAŽAVANJE INTERESA ZA DOSTAVLJANJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA UČEŠĆE U PROGRAMU JAČANJE DRUŠTVENE KOHEZIJE U LOKALNIM ZAJEDNICAMA U BOSNI I HERCEGOVINI

 

Međunarodna organizacija u Bosni i Hercegovini (IOM) objavljuje Poziv za izražavanje interesa organizacija civilnog društva za dostavljanje projektnih prijedloga za učešće u programu „Bosna i Hercegovina: Unaprijeđenje društvene kohezije u zajednicama domaćinima migranata“, podržanog od strane Europske Unije (EU) kroz Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju (NDICI). 

Projekat ima za cilj uspostaviti dijalog između građana, BiH vlasti na svim nivoima i zajednica migranata i pružiti podršku lokalnim zajednicama kroz intervencije koje mogu doprinijeti ublažavanju tenzija, strahova i pritisaka uzrokovanih migracijskim tokovima. Krajnji cilj programa je doprinos jačanju društvene kohezije u zajednicama u BiH sa posebnim fokusom na Unsko-sanski kanton i Sarajevo kanton.

Cilj predmetnog poziva je podsticanje civilnog društva, te neformalnih grupa građana i fizičkih lica, iz lokalnih zajednica sa rastućim prisustvom migranata, na bolje međusobno razumjevanje potreba i prava lokalnog stanovništva i migranata te unaprijeđenje interakcije između dvije grupacije. 
Međunarodna organizacija za migracije ovim putem poziva na dostavljanje koncept ideja,  u okviru prioriteta navedenog programa:

-   Podrška naporima civilnog društva za podsticanje međusobnog razumijevanja između migranata i lokalnih zajednica (IOM)

Predložene aktivnosti moraju biti usmjerene ka jačanju međukulturalne razmjene, približavanju kulturoloških razlika i sličnosti, te olakšavanju razumjevanja između lokalnog stanovništva i migrantske populacije/zajednica.

 

Datum objavljivanja poziva

8. juli/ srpanj 2022. godine

Rok za slanje upita

20. juli/ srpanj 2022. godine

Rok za prijavu na poziv 22. juli/ srpanj 2022. godine
Obavještenje o rezultatima poziva 1. avgust/ kolovoz 2022. godine
Početak implementacije 1. avgust/ kolovoz 2022. godine
Završetak implementacije 15. septembar/ rujan 2022. godine

 

Očekivani rezultati

 • Podrška najugroženijim zajednicama da identificiraju i adresiraju efekte mješovitih migracija i poboljšaju usluge u zajednici za lokalno stanovništvo i migrante koji borave u njihovim zajednicama,
 • Stvaranje mogućnosti za inicijative u zajednici, koje okupljaju migrante i zajednice domaćina,
 • Podržavanje inicijative zagovaranja i podizanja svijesti u lokalnim zajednicama o pitanjima mješovitih migracija. 
   

Planirane projektne aktivnosti moraju doprinijeti ostvarivanju rezultata projekta kroz inicijative i aktivnosti implementirane direktno u lokalnim zajednicama, te biti utemeljene na stvarnim potrebama identificiranim u lokalnim zajednicama u kojima živi veliki broj migranata. Navedene aktivnosti mogu uključiti, no nisu ograničene na aktivnosti poput: 

-    Pružanje inovativnih usluga utemeljenih na potrebama migranata i lokalnih zajednica; 
-    Aktivnosti namjenjene promjeni percepcije javnosti i edukaciju;
-    Međugeneracijske aktivnosti u zajednici i podrška volontiranju;
-    Edukativne aktivnosti i projekti iz oblasti kulture, sporta i ekologije;
-   Unaprijeđenje svijesti lokalne zajednice o ranjivosti migranata, rizicima neregularnih migracija, osnovnim pravima migranata i dostupnim uslugama pomoći;
 

Sredstva se dodjeljuju podnosiocima zahtjeva koji su:

Sredstva se dodjeljuju kroz grantove za:

- Organizacije civilnog društva ili neprofitne organizacije registrovane u Bosni i Hercegovini u skladu sa važećim domaćim propisima. Organizacija mora biti registrovana u skladu sa zakonom najmanje jednu (1) godinu, s jasnim dokazom o prethodnom iskustvu u provedbi sličnih projekata. 

Prihvatljive aktivnosti

- Korisnici – projekti moraju uključiti migrante i lokalno stanovništvo radi unaprijeđenja atmosfere međusobnog razumijevanja. 
S obzirom na cilj projekta, unutar predloženih aktivnosti se posebno naglašava i ohrabruje uključenje korisničkih skupina različitih starosnih grupacija, uključenje osoba sa invaliditetom te obraćanje pozornosti na ruralne sredine.

Aktivnosti koje se smatraju neprihvatljivim za finansiranje:

-    Aktivnosti koje se odnose isključivo ili najvećim dijelom na sponzorstva za učešće na radionicima, seminarima, konferencijama, kongresima, pojedinačnim stipendijama za obrazovanje ili usavršavanje;
-    Aktivnosti podrške političkim strankama;
-    Aktivnosti vezanim za politike stranaka ili aktivnosti koje su političke odnosno stranačke prirode;
-    Aktivnosti marketinške promocije;
-    Aktivnosti dodjele bespovratnih sredstava (tj.korištenje sredstava za dodjelu bespovratnih sredstava ili zajmova drugim organizacijama);
-    Aktivnosti koje se isključivo ili najvećim dijelom tiču ulaganja u infrastrukturu i/ili nabavku opreme;
-    Aktivnosti pomoći u situacijama vanrednog stanja ili dobrotvorne donacije;
-    Aktivnosti gdje značajan dio budžeta pokriva troškove osoblja;
-    Aktivnosti koje potpadaju pod generalne aktivnosti istraživanja i marketinga bez određenog ishoda.
 

Smjernice za podnošenje Izražavanja interesa

 1. Prijava se dostavlja putem e-maila IOM-u najkasnije do 22. jula/srpnja 2022. godine do 23:59 sati. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

 2. Detaljan opis o tome kako će zahtjevi navedeni u Pozivu za pružanje usluga, kojeg izdaje IOM, biti usklađeni sa sposobnostima, iskustvom, znanjem i stručnošću partnera za implementaciju.

 3. Prijave se dostavljaju isključivo putem e-mail adrese: sjjproc@iom.int

         Prijava se dostavlja putem e-pošte u PDF formatu (potpisano i skenirano).

         Rukom pisane prijave neće biti uzete u razmatranje.

 1. Prijava mora biti podnesena na engleskom jeziku i u formatu koji propisuje IOM u okviru Poziva za pružanje usluga. Sve potrebne informacije moraju biti navedene, uz jasan i koncizan odgovor na sve postavljene zahtjeve. Svaka prijava koja ne ispunjava u potpunosti i sveobuhvatno navedene zahtjeve Poziva za pružanje usluga može biti odbijena.

 2. Prijavna dokumentacija mora sadržiti slijedeće dokumente:

  1. Popratno pismo;

  2. Uredno popunjena prijavna dokumentacija, sukladno Pozivu za pružanje usluga, potpisana na svim stranicama prijedloga od strane ovlaštenog predstavnika implementacionog partnera; i

  3. Druga, dodatna relevantna dokumentacija.

 3. Prijave se mogu izmijeniti ili povući u pisanoj formi, prije roka završetka navedenog u Pozivu za pružanje usluga. Prijave se ne mogu mijenjati, niti povlačiti nakon isteka roka.

 4. Podnositelj snosi sve troškove vezane za pripremu i podnošenje Prijave i IOM ni u kom slučaju neće biti odgovoran za nastale troškove.

 5. IOM neće, ni u kojoj prilici tražiti naknadu za prijavu na pozive za izražavanje interesa.

 6. Sve informacije podijeljene u pisanoj formi ili usmeno podijeljene sa implementacionim partnerima, a u vezi sa ovim Pozivom za pružanje usluga tretiraju se kao strogo povjerljive. Partner za implementaciju neće dijeliti niti prenijeti takve informacije bilo kojoj trećoj strani bez prethodnog pismenog odobrenja IOM-a. Ova obaveza će se nastaviti nakon što je proces odabira završen, bez obzira na to da li je prijava podnositelja uspješna ili ne.

 7. IOM će tretirati sve informacije (ili one označene kao vlasničke/osjetljive/finansijske) zaprimljene od partnera podnositelja kao povjerljive, i rukovoditi ličnim podacima u skladu sa IOM principima zaštite podataka.

 8. Podnositelj podnošenjem prijave daje saglasnost IOM-u da podijeli informacije sa onima kojima je ta informacija potrebna u svrhu evaluacije i upravljanja prijedlogom.

 9. IOM zadržava pravo da prihvati ili odbije bilo koju Prijavu, te da poništi proces i odbije sve Prijave, u bilo koje vrijeme, a da na taj način ne snosi bilo kakvu odgovornost prema pogođenom implementacionom partneru ili bilo kakvu obavezu da informira implementacionog partnera o osnovu za IOM-ov odluku.