News
Local

PREDSTAVLJANJE DIGITALNOG ALATA (MOBILNE APLIKACIJE) ZA UNAPREĐIVANJE PROCJENA I PROAKTIVNIJE IDENTIFIKACIJE ŽRTAVA TRGOVINE LJUDIMA

(Sarajevo, 15. juli 2022.) – Na današnjoj press konferenciji povodom obilježavanja završetka projekta “Kratkoročna i srednjoročna podrška jačanju napora u borbi protiv trgovine ljudima u BiH” čiju provedbu je podržao Ured/Biro za međunarodnu borbu protiv narkotika i provedbu zakona Vlade SAD-a (US DoS/INL), državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine (BiH), g. Samir Rizvo i sub-regionalna koordinatorica Međunarodne organizacije za migracije (IOM) za Zapadni Balkan i šefica misije IOM-a u Bosni i Hercegovini, gđa. Laura Lungarotti, predstavili su rezultate Projekta i naprednu mobilnu aplikaciju koja će unaprijediti procjenu i proaktivniju identifikaciju žrtava trgovine ljudima. Ovom prilikom su najavili početak mini informativne kampanje koja će trajati do 30. jula 2022.g. kada se obilježava Svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima. 

Tokom svog obraćanja, gđa. Laura Lungarotti je predstavila dosadašnja iskustva i angažman IOM-a u oblasti borbe protiv trgovine ljudima u BiH. Gđa. Laura Lungarotti se osvrnula na izazove u pružanju adekvatnih odgovora u borbi protiv trgovine ljudima u mješovitim migracijskim tokovima. 

“IOM će nastaviti podržavati vlasti BiH u poboljšanom odgovoru krivičnog pravosuđa na trgovinu ljudima i njihovim naporima da na adekvatan način zaštite i zadovolje potrebe žrtava trgovine ljudima. Međutim, postoje oblasti borbe protiv trgovine ljudima koje se mogu unaprijediti kao i potreba za većim angažmanom svih uključenih aktera, posebno u domenu proaktivne identifikacije te procesuiranja počinilaca trgovine ljudima u mješovitim migracijskim tokovima. Podaci prikupljeni u okviru Anketa praćenja kretanja (FMS) migrantske populacije u decembru prošle godine u prihvatnim centrima u BiH, su pokazali da je od 295 ispitanika 35% bilo izloženo nekoj formi eksploatacije i nasilja tokom svog putovanja. Evidentno je da je neophodno dalje jačati sisteme zaštite ranjivih kategorija uz kontinuiranu izgradnju tehničkih i ljudskih resursa u svim aspektima borbe protiv trgovine ljudima kao što su identifikovanje, upućivanje, istraživanje, krivično gonjenje, naročito u kontekstu mješovitih migracijskih tokova.”, rekla je gđa. Laura Lungarotti.

Prema riječima državnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima Ministarstva sigurnosti BiH, g. Samira Rizve: “Značaj projekta kojeg je IOM implementirao protekle tri godine, uz finansijsku podršku vlade SAD u BiH je izuzetno doprinijeo unapređenju institucionalnog odgovora na svim nivoima vlasti u oblasti borbe protiv trgovine ljudima. Podržan je process reforme i operacionalizacije referalnog mehanizma, ojačani su kapaciteti ključnih službenika na terenu, koristeći princip simulacionih vježbi, u procesu identifikacije, istraživanja I procesuiranja krivičnog djela trgovine ljudima te izradom inoviranih digitalnih rješenja, a jedna od njih – mobilna aplikacija za proaktivnu identifikaciju žrtava je zvanično predstaljena široj javnost danas”.

Projekat je imao za cilj jačanje reformisanog nacionalnog mehanizma (referalni mehanizam/NRM) za borbu protoiv trgovine ljudima, kroz pružanje pomoći u izgradnji kapaciteta reformisanim koordinacionim strukturama, poboljšanje identifikacije i zaštite žrtava trgovine ljudima, kao i unapređenje istraga, krivičnog gonjenja i osude počinilaca ovog zločina. Preko 1.000 ključnih aktera, službenika u prvom kontaktu s potencijalnim žrtvama trgovine ljudima te članova  koordinacijskih struktura za borbu protiv trgovine ljudimaiz različitih sektora (socijalni radnici, policajci, tužioci, inspektori rada, obrazovni i zdravstveni radnici, te osoblje iz privremenih prihvatnih centara za migrante, izbjeglice i tražioce azila) prošlo je obuku o indikatorima prepoznavanja trgovine ljudima, putevima upućivanja, krivičnom gonjenju počinilaca i prije svega senzibilnom pristupu i pomoći žrtvama trgovine ljudima. Istovremeno, IOM je bio među prvim akterima koji su se počeli zalagati za pojačane napore i odgovor u kontekstu mješovitih migracionih tokova i pokrenuo seriju obuka za osoblje privremenih prihvatnih centara (PPC) što je rezultiralo sa preko 300 zaposlenih obučenih o ključnim indikatorima i referalnom mehanizmu. Kroz ovaj Projekat također je uveden inovativni koncept za digitalizirano, objedinjeno prikupljanje statističkih podataka o slučajevima trgovine ljudima. Dodatni digitalni alati su izrađeni u cilju olakšavanja cjelokupne koordinacije kompleksnog NRM-a u BiH. Digitalni/IT alat za skrining, tj. mobilna aplikacija je izrađena kako bi se olakšala i poboljšala identifikacija žrtava trgovine ljudima, te je povod press konferencije predstavljanje i promocija skrining aplikacije široj javnosti s ciljem podizanja svijesti o fenomenu trgovine ljudima, kao I angažovanju samih građana na proaktivnom pristupu u (samo)identifikaciji potencijalnih žrtava trgovine ljudima u BiH.

Obilježavanje Svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima (30. juli) predstavlja godišnjicu usvajanja Protokola Ujedinjenih nacija za sprječavanje i suzbijanje trgovine ljudima i kažnjavanje počinilaca, poznatog kao Protokol iz Palerma. Ova godišnjica predstavlja jedinstvenu priliku da IOM u BiH, zajedno sa Uredom državnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima u BiH, predstavi aktivnosti i dostignuća ostvarena u okviru spomenutog Projekta te da pokrene mini informativnu kampanju putem društvenih medija kojom će se obilježiti Svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima.