News
Local

Applying the Human Security Concept to Stabilize Communities in Canton 10

Press statement/SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Sarajevo, 15 July/ juli 2014.

 

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MOGRATION – IOM held in Livno, Project Academy focused on writing and implementation of EU projects

In Livno, from 9th to 13th June of 2014 the Project Academy was held, which involved 15 participants, including representatives of the Government of Livno Canton, municipalities Tomislavgrad, Livno, Kupres, Glamoc, Bosnia Grahovo, Drvar and the representatives of non-governmental organizations (NGOs) who are active in the area of ​​Canton 10

During the five-day program of the Project Academy, participants will be trained on topics: Understanding the European Union; Financial assistance programs and EU funds; Making proposals to the Project Cycle Management (PCM - Project Cycle Management) and Filling applications for EU funds.

The work program provides for intensive training with participants focusing on the selection and development of project ideas and produce quality project proposals, with a view to strengthening the capacity of local staff and public institutions and NGOs in Canton 10, in order to take advantage of the opportunities that the EU currently provides BiH. After the first day of training, all participants expressed their satisfaction and stressed that their expectations are fulfilled with respect to a comprehensive program of work, but also on the high-quality of teachers, who transmit their own experience with concrete examples of projects that have been financed with EU funds.

After successfully attendance at the program, participants will become members of the Club of the Project Academy. They will meet periodically to exchange the latest information on the availability of donor funds to which they can apply and share experiences from existing EU funds.

The launched education is being realized in the framework of the project entitled "Application of the concept of human security in order to stabilize communities in Canton 10", implemented by UNDP, UNHCR, UNICEF and IOM in partnership with the Government and the municipalities of the Canton 10, the Red Cross, the Cantonal Centre for Social Welfare, and local civil society organizations, and funded by the UN siguronosna Fund and the Government of the Canton 10th. The goal of the project is to improve and stabilize the economic, social and other disadvantages that particularly affect the position of socially disadvantaged groups in Canton 10.

The International Organization for Migration (IOM) has focused project activities on strengthening the capacity of government officials and NGOs to further develop knowledge and skills in understanding and accession to the available donor funds in BiH.

The overall implementation of the project will contribute to strengthening the capacity of cantonal and municipal governments, and NGOs to provide social services to reduce the personal and social insecurity, strengthening the capacity of the education system, cantonal and municipal authorities in preventing discrimination and violence, improving the readiness of critical areas in Canton 10 to respond to the risks and threats to community safety and equal access to employment opportunities and the economic viability of the priority areas.

END

 

Međunarodna organizacija za migracije IOM –održala u Livnu projektnu akademiju SERDA-e o pisanju i implementaciji EU projekata

U Livnu, od 09 juna do 13 juna 2014 godine organizirana je Projektna akademija na kojoj učestvuje 15 polaznika, među kojima su predstavnici Vlade Hercegbosanske županije, općina Tomislavgrad, Livno, Kupres, Glamoč, Bosansko Grahovo,  Drvar te predstavnici ne-vladinih organizacija (NVO) aktivnih na podrucju Kantona 10. U narednih pet dana polaznici će proći edukaciju na teme: Razumijevanje Evropske unije; Programi finansijske podrške i fondovi EU; Izrada projektnih prijedloga prema Project Cycle Management Project(PCM - Upravljanje projektnim ciklusom) i Popunjavanje aplikacija za EU fondove.

Program rada predviđa intenzivnu edukaciju sa polaznicima, fokusirajući se na odabir i razvoj projektnih ideja te izradu kvalitetnih projektnih prijedloga, s ciljem jačanja kapaciteta zaposlenih u lokalnim i javnim institucijama i NVO na području Kantona 10, kako bi iskoristili mogućnosti koje EU trenutno pruža BiH. Već tokom prvog dana edukacije svi polaznici su izrazili zadovoljstvo te istaknuli da su njihova očekivanja ispunjena, s obzirom na sveobuhvatan program rada, ali i vrlo kvalitetne predavače, koji prenose vlastito iskustvo sa konkretnim primjerima projekata koji su već finansirani sredstvima EU.

Nakon uspješno savladanog programa, polaznici će postati članovi Kluba Projektne akademije. Oni će se periodično sastajati u svrhu razmjene najnovijih informacija o  raspolozivim donatorska sredstvima na koju mogu aplicirati i razmjenjivati iskustava o postojecim EU fondovima.

Pokrenuta edukacija se realizuje u okviru projekta pod nazivom „Primjena koncepta ljudske sigurnosti u cilju stabilizacije zajednica u Kantonu 10“, koji implementiraju  UNDP, UNHCR, UNICEF i IOM  u  partnerstvu sa Vladom i općinama Kantona 10, Crvenim križom, Kantonalnim centrom za socijalnu skrb, te lokalnim organizacijama civilnog društva, akoji finansira UN Siguronosni Fond. i Vlada Kantona 10. Cilj projekta je poboljšanje i stabilizacija ekonomskih, socijalnih i ostalih nedostataka koje posebno utiču na položaj socijalne ugroženih grupa u Kantonu 10.

Međunarodna organizacija za migracije (IOM) je usmjerila projektne aktivnosti na osnaživanju kapaciteta službenika vladinog i NVO sektora kako bi dodatno razvili znanja i vještine na razumivanju i pristupanju raspoloživih donatorskih sredstvima u BIH.

Ukupna realizacija projekta će doprinijeti jačanju kapaciteta kantonalnih i općinskih vlasti, a i NVO za pružanje socijalnih usluga s ciljem smanjenja lične i društvene nesigurnosti, jačanju kapaciteta unutar obrazovnog sistema, kantonalnih i općinskih vlasti u spriječavanju diskriminacije i nasilja, unaprjeđenju spremnosti kritičnih područja u Kantonu 10 da odgovore na rizike i prijetnje sigurnosti zajednice te jednakom pristupu mogućnostima zapošljavanja i ekonomskoj održivosti u prioritetnim područjima.

END

------------------

Kontakt osoba:

Edita Selimbegović, PR - International Organization for Migration – Mission in BiH

Tel: +387 (0)33 567 219 begin_of_the_skype_highlighting Fax: +387 (0)33 567 229 Mob: +387 (0)61 215 839 begin_of_the_skype_highlighting