PRODUZENJE JAVNOG POZIVA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA - Produkcija promotivnog videa i angažovanje glumaca za inter-sektorske vježbe/treninge zasnovane na simulaciji

 

 

 

PRODUZENJE JAVNOG POZIVA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

 

Produkcija promotivnog videa i angažovanje glumaca za inter-sektorske vježbe/treninge zasnovane na simulaciji

 

Međunarodna organizacija za migracije (IOM) poziva sve zainteresovane kvalifikovane kompanije da dostave svoje ponude po navedenom javnom pozivu za Produkciju promotivnog videa i angažovanje  glumaca za inter-sektorske vježbe/treninge zasnovane na simulaciji a za projekat ‘Kratkoročna i srednjoročna podrška naporima u oblasti borbe protiv trgovine ljudima u BiH', koju navodimo u našem zvaničnom upitu za ponudu.

 

Uz ovaj zahtjev za ponudu, nalaze se i opće instrukcije dobavljačima koje uključuju instrukcije i administrativne zahtjeve koje će dobavljači trebati slijediti kako bi pripremili i dostavili svoje ponude na razmatranje IOM-u. Svi dokumenti moraju biti potpisani i sa pečatom kompanije.

 

JAVNI POZIV

VRSTA

DATUM OBJAVE

KRAJNJI ROK

Produkcija promotivnog videa i angažovanje glumaca za inter-sektorske vježbe/treninge zasnovane na simulaciji za projekat ‘Kratkoročna i srednjoročna podrška naporima u oblasti borbe protiv trgovine ljudima u BiH'

USLUGA

26.10.2021.

22.11.2021.

 

  

 

 

 

 

 

 

IOM zadržava pravo da prihvati ili odbije bilo koju ponudu i da otkaže proces nabavke i odbije sve dostavljene ponude, u bilo koje vrijeme prije dodjeljivanja ugovora, bez ikakve eventualne odgovornosti prema oštećenom dobavljaču/ima ili bilo koje obaveze da informiše oštećenog dobavljača/e o osnovu  odluke IOM-a.

 

Rok za dostavljanje ponuda je utorak, 22.11.2021. godine do 11:00h, putem e-maila na sljedeću adresu: sjjproc@iom.int

 

Sve zainteresovane kompanije mogu zatražiti opće instrukcije za dobavljače kao i administrativne zahtjeve slanjem zahtjeva na e-mail adresu: sjjproc@iom.int

Napomena: Rok za pojašnjenje ponuda je 5 dana prije isteka ovog oglasa.

Molimo vas da pažljivo pregledate tendersku dokumentaciju kako bi vaša ponuda bila potpuno kompletirana, te da uz ponudu dostavite i elektronsku kopiju ponude na CD-u ili USB sticku.

 

 

 

Closing Date: 
Monday, November 22, 2021
English