PRODUŽENJE JAVNOG POZIVA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA - REKONSTRUKCIJA KROVA I SANACIJA ŠTETE NAKON POŽARA – HANGAR PPC UŠIVAK, Hadžići

 

 

PRODUŽENJE JAVNOG POZIVA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

REKONSTRUKCIJA KROVA I SANACIJA ŠTETE NAKON POŽARA – HANGAR PPC UŠIVAK, Hadžići

 

Međunarodna organizacija za migracije (IOM) poziva sve zainteresovane kvalifikovane dobavljače da nam dostave svoje ponude po navedenom javnom pozivu za rekonstrukciju krova i sanaciju štete nakon požara u PPC Ušivak, Hadžići, koju navodimo u našem zvaničnom upitu za ponudu.

Uz ovaj zahtjev za ponudu, nalaze se i opće instrukcije dobavljačima koje uključuju instrukcije i administrativne zahtjeve koje će dobavljači trebati slijediti kako bi pripremili i dostavili svoje ponude na razmatranje IOM-u. Svi dokumenti moraju biti potpisani i sa pečatom kompanije.

 

JAVNI POZIV

VRSTA

DATUM OBJAVE

KRAJNJI ROK

PRODUŽENI KRAJNJI ROK

Rekonstrukciju krova i sanaciju štete nakon požara u PPC Ušivak, Hadžići

RADOVI

24.08.2021.

03.09.2021.

13.09.2021.

 

 

 

 

 

 

IOM zadržava pravo da prihvati ili odbije bilo koju ponudu i da otkaže proces nabavke i odbije sve dostavljene ponude, u bilo koje vrijeme prije dodjeljivanja ugovora, bez ikakve eventualne odgovornosti prema oštećenom dobavljaču/ima ili bilo koje obaveze da informiše oštećenog dobavljača/e o osnovu  odluke IOM-a.

 

Produženi rok za dostavljanje ponuda je ponedjeljak, 13.09.2021. godine do 12:00h, poštom na sljedeću adresu:

 

International Organization for Migration (IOM)

Zmaja od Bosne bb, UN zgrada                      

71 000 Sarajevo

n/r Odjel za nabavke

 

Naglašavamo da ponuda treba da bude validna 60 dana od dana podnošenja ponude.

Sve zainteresovane kompanije mogu zatražiti opće instrukcije za dobavljačekao i administrativne zahtjeve slanjem zahtjeva na e-mail adresu: sjjproc@iom.int

Napomena: Rok za pojašnjenje ponuda je 2 dana prije isteka ovog oglasa.

Molimo vas da pažljivo pregledate tendersku dokumentaciju kako bi vaša ponuda bila potpuno kompletirana, te da uz ponudu dostavite i elektronsku kopiju ponude na CD-u ili USB sticku.

 

 

Closing Date: 
Monday, September 13, 2021
English