Zajednička izjava / Joint Statement

Date Publish: 
Friday, November 15, 2019

 

 

 

 

 

 

 

UN u BiH apelira na vlasti u Unsko-sanskom kantonu da ne ograničavaju slobodu kretanja migranata, tražilaca azila i izbjeglica i od državnih vlasti da odmah odrede novu adekvatnu lokaciju za prihvat i smještaj migranata

 

14. novembra 2019. godine

Operativna grupa za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migracijskom situacijom na području Unsko-sanskog kantonaje 13. novembra 2019. godine  donijela zaključke o uvođenju blokade dva prihvatna centra: Bira u Bihaću i Miral u Velikoj Kladuši.

Ovim mjerama, migrantima, tražiocima azila i izbjeglicama, uključujući djecu bez pratnje,zabraniti će se ulazak i izlazak iz ta dva centra, osim u slučaju pokušaja prelaska hrvatske granice.

UN u BiH u potpunosti prepoznaje nesrazmjerni teret koji imaju vlasti Unsko-sanskog kantona i lokalne zajednice pogođene velikim brojem migranata, tražilaca azila i izbjeglica bez odgovarajućih sredstava ili rješenja.

UN u BiH želi podsjetiti vlasti da su dva spomenuta centra uspostavljena u koordinaciji s Ministarstvom sigurnosti BiH i da ih je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine prepoznalo kao službene privremene prihvatne centre [Službene novine BiH 28/19, VM 46/19, 11. marta 2019.] i da, do daljnjeg, ta odluka ostaje na snazi.

Nadalje, prema bosanskohercegovačkom zakonu o azilu (2016), osobe koje su izrazile namjeru podnijeti zahtjev za azil u Bosni i Hercegovini imaju zakonsko pravo boraviti u zemlji, što im obezbjeđuje potpunu slobodu kretanja.

Pravo na slobodu kretanja je također utvrđeno međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima i izbjeglicama koje se primjenjuje u BiH. Migranti i azilanti imaju pravo na potpuno uživanje tih prava bez ograničenja. Ograničenje slobode kretanja migranata i tražitelja azila se mora temeljiti na pojedinačnoj procjeni, a ne na kolektivni način kako navedena mjera podrazumijeva. Efekti onemogućavanja kretanja i držanja migranata, tražilaca azila i izbjeglica u zatvorenom prostoru, kao što je viđeno tokom ranije izvršenih sličnih mjera u privremenom prihvatnom centru Bira, uključuju akutni stres, anksioznost, strah i povećanje tenzija koje mogu eskalirati u nasilno ponašanje.

U svjetlu navedenog, UN u BiH zahtijeva od vlasti da ne provode Odluku o ograničavanju slobode kretanja migranata, tražilaca azila i izbjeglica u Unsko sanskom kantonu.

Nadalje, prema riječima ministra unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, sve dok ne bude osnovan novi prihvatni centar izvan Unsko-sanskog kantona, kamp Vučjak ostaje jedina lokacija na kojoj će biti smješteni migranti, tražioci azila i izbjeglice pronađeni u Unsko-sanskom kantonu.

UN u BIH ponovo naglašava ozbiljnu zabrinutost zbog nehumanih i uvjeta koji se rapidno pogrošavaju na lokaciji Vučjak, koje je istaknuo UN specijalni izvjestitelj za ljudska prava migranata, g. Felipe González Morales, u svojoj izjavi na kraju posjete 1. oktobra 2019. i ranije istaknutih u Zajedničkom saopćenju UNCT-a od 14. juna 2019. i ponovno 16. okrobra 2019. godine.

Povećani broj migranata, tražilaca azila i izbjeglica koji spavaju vani u neprihvatljivim i nehumanim uvjetima dodatno će povećati pritisak na lokalne zajednice i može dovesti do većeg osjećaja nesigurnosti u lokalnim zajednicama jer će osobe kojima je uskraćen pristup smještaju i humanitarnoj pomoći vjerojatno pribjeći negativnim mehanizmima suočavanja.

UN u BiH i dalje zahtijeva od državnih vlasti da odmah identificiraju i stave na raspolaganje nove lokacije, po mogućnosti izvan Unsko-sanskog kantona. UN u BIH ponavlja svoje opredjeljenje za podršku vlastima u ospostavljanju novih smještajnih mjesta.

 

Za više informacija, molim vas kontaktirajte: UN Tim u Bosni i Hercegovini, Tel: 033 293 400, fax 033 552 300, e-mail: registry.ba@undp.org

 

* * *

The United Nations in BiH urges authorities in Una Sana Canton not to restrict the freedom of movement of migrants, asylum-seekers and refugees and for State authorities to immediately identify a viable new location for migrant reception and accommodation

 

14 November 2019

On 13 November 2019, the Operational Group for Resolving the Migration Crisis in Una Sana Canton took the decision to introduce a lockdown of the reception centres Bira in Bihać and Miral in Velika Kladuša.

Such measures will prohibit migrants, asylum-seekers and refugees, including unaccompanied children from entering or leaving the two centres, unless doing so to attempt crossing the border into Croatia.

The UN fully recognizes the disproportionate burden borne by Una Sana Canton authorities and local communities affected by the high number of migrants, asylum-seekers and refugees without adequate means or solutions.

Notwithstanding, the UN reminds the authorities that the two centres in question were established in coordination with the Ministry of Security and are recognized as formal Temporary Reception Centres by the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina[Official Gazette 28/19, VM  46/19, 11 March 2019].

According to Bosnia and Herzegovina Law on Asylum (2016) persons who have expressed an intention to apply for asylum in Bosnia and Herzegovina have the legal right to stay in the country including full freedom of movement.

The right to freedom of movement is also enshrined in international human rights and refugee law applicable in Bosnia and Herzegovina. Migrants, asylum-seekers and refugees enjoy the right to be free from arbitrary restrictions on liberty. Restriction of freedom of movement of migrants, asylum-seekers and refugees have to be based on an individual assessment and not in a collective manner as the measure implies. The effects of keeping persons in detention, as witnessed during previously enforced lockdowns of the Bira reception centre include acute stress, anxiety and fear; and high tensions that escalate to violence.

In light of the above, the UN strongly urges the authorities not to implement the decision to restrict the freedom of movement of migrants, asylum-seekers and refugees in Una Sana Canton.

Furthermore, according to the Minister of Interior of Una Sana Canton, the Vučjak site will remain as the only location to which apprehended migrants, asylum-seekers and refugees in Una Sana Canton will be placed, until a new reception centre outside of the Canton will be established.

The UN reiterates its grave concerns over the inhumane and now rapidly deteriorating conditions of the Vučjak site, highlighted by the Special Rapporteur on the human rights of migrants, Mr. Felipe Gonzalez, in his end-of-visit statement on 1 October 2019, in the UNCT Joint Statement on 14 June 2019 and again on 16 October 2019.

The UN implores State authorities to immediately identify and make available new locations, preferably outside of Una Sana Canton. The UN reiterates its commitment to support authorities in the operationalization of new accommodation sites.

 

For more information, please contact: UN Country Team in Bosnia and Herzegovina, phone 033 293 400, fax 033 552 300, e-mail: registry.ba@undp.org