Zajednička izjava / Joint Statement

Date Publish: 
Thursday, October 17, 2019

 

Tim UN-a u Bosni i Hercegovini:

Zajednička izjava povodom izvještaja o trenutnom prebacivanju migranata i izbjeglica, među njima i maloljetnika, na područje Vučjaka. UN u BiH snažno apeluje na vlasti da rade na pronalasku alternativnog smještaja

 

17. oktobar 2019.

Prema izvještavanju medija, 14. oktobra, nakon odluke Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona,  nekoliko stotina migranata koji su boravili na javnim površinama u Bihaću su prisilno premješteni u Vučjak. Pored toga, objavljeno je da je lokalna policija pješice provela grupu od gotovo hiljadu ljudi na Vučjak.

UN ponovo izražava veliku zabrinutost povodom trenutnog prebacivanja migranata i tražitelja azila na područje Vučjaka. Veliki sigurnosni i zdravstveni rizici na Vučjaku i dalje postoje, te lokacija nije u skladu sa međunarodnim humanitarnim standardima pa stoga nije adekvatna za smještanje ljudi. Ovi nedostaci su već istaknuti u zajedničkoj izjavi tima UN-a (14. juna 2019.) koja je data nakon odluke Gradskog vijeća grada Bihaća da se dislociraju migranti, uključujući i tražitelje azila, koji borave van prihvatnih centara na područje Vučjaka.          

Po okončanju službene posjete (1. oktobra 2019.), Felipe González Morales, specijalni izvjestitelj UN-a za ljudska prava migranata, ističe u svom izvještaju da je ovaj lokalitet „apsolutno neprimjeren i nehuman za smještaj ljudskih bića“. Apelovao je na vlasti u Bosni i Hercegovini da rade na obustavljanju prakse prisilnog dovođenja migranata na taj lokalitet, te iznalaženju alternativne lokacije za smještaj. Tim UN-a u BiH podržava izvještaj specijalnog izvjestitelja UN-a i poziva vlasti da odmah zatvore kamp i obezbijede humanije i bezbjednije alternative.

Vlasti su upoznate sa činjenicom da je Vučjak lociran u blizini miniranih područja kao i da postoji velika opasnost od požara i eksplozija zbog mogućeg prisustva metana u tlu. Vučjak nije opskrbljen električnom energijom, vodom niti medicinskom njegom, te posjeduje veoma mali broj sanitarnih čvorova. Izjava gradonačelnika Bihaća da će Grad Bihać i lokalni Crveni Križ obustaviti pružanje pomoći migrantima koji su prisilno premješteni na lokalitet Vučjaka je posebno zabrinjavajuća s obzirom na to da je ta pomoć bila nedovoljna i prije nego što je posljednja grupa migranata tu prebačena. Ako se ova odluka provede, a prebacivanje migranata bude nastavljeno,  raste i opasnost od moguće vanredne situacije na lokalitetu Vučjaka.  

Imajući u vidu sve prethodno spomenuto, kao i skori dolazak zime, UN poziva vlasti Bosne i Hercegovine da pojačaju napore i pronađu, što je prije moguće, siguran i bezbjedan alternativni smještaj koji će biti u skladu sa državnim i međunarodnim zakonima i obavezama, humanitarnom praksom i načelima, a sve to uz zagarantovano poštivanje prava migranata,izbjeglica i tražitelja azila. Ovo je također nužno kako bi se smanjio i pritisak na lokalno stanovništvo Unsko-sanskog kantona zbog sve većeg broja migranata, tražitelja azila i izbjeglica.

UN u BiH i partneri, kao što je saopšteno vlastima, spremni su da odmah aktiviraju raspoloživa sredstva kako bi pružili podršku vlastima u uspostavljanju novog smještaja u skladu sa humanitarnim standardima i/ili povećanju kapaciteta već postojećih mjesta za smještaj. Osigurati adekvatan smještaj migrantima u što kraćem vremenskom roku je od ključnog značaja, a to uključuje momentalno prebacivanje migranata koji se trenutno nalaze na lokaciji Vučjak.                

 

Za više informacija molimo kontaktirajte: Tim UN-a u Bosni i Hercegovini, telefon 033 293 400, fax 033 552 300, e-mail: [email protected]

* * *

UN Country Team in BiH:

Joint Statement on reports of on-going Relocation of Migrants and Refugees including minors to the Vucjak site. The UN in BiH strongly urges the authorities to act swiftly on alternate accommodation space

 

17 October 2019

According to media reports, on 14 October, after decision of the Ministry of Internal Affairs of the Una-Sana Canton, hundreds of migrants residing in public areas in Bihac were forcibly transferred to Vucjak. In addition, it has been reported that a group of around 1,000 people were escorted to Vucjak on foot by the local police.

The UN reiterates its grave concern over the on-going relocation of migrants, including asylum seekers, to the Vucjak site. Significant safety and health risks at Vucjak remain; and the location falls well short of international humanitarian standards.  It is thus unsuitable for the purpose of accommodating people.  These inadequacies were already highlighted in the UNCT Joint Statement dated 14 June 2019, which followed the decision of the Municipal Council of Bihac to relocate migrants, including asylum seekers, staying outside reception centers to the Vucjak site.

The 1 October 2019 end-of-visit statement of the UN Special Rapporteur on the human rights of migrants, Mr. Felipe González Morales notes that the location of the site “is absolutely inappropriate and inadequate for accommodating human beings”. He urged the authorities in Bosnia and Herzegovina to stop the forcible escorting of migrants to this site and to urgently identify an alternate location. The UN in BiH aligns itself with the UN Special Rapporteur’s end of visit statement and calls upon the authorities to close the site immediately and provide humane and safe alternatives.

As the authorities are aware, the Vucjak site is located close to landmine infested areas and there is a high risk of fire and explosions due to possible underground pockets of methane gas. Vucjak lacks electricity, running water and medical care; it has very few sanitation facilities. The declaration of the Mayor of Bihac that the Municipality and local Red Cross will cease all assistance to the migrants forcibly relocated to the Vucjak site is especially alarming, as assistance was already insufficient before the latest group of migrants was transferred there. This decision, if implemented, together with continued relocation efforts, risks a possible humanitarian emergency at the Vucjak site.

In light of the aforementioned concerns and with the imminent arrival of winter, the UN calls on BiH’s authorities to redouble their efforts to identify – at the earliest opportunity - alternate, safe and secure accommodation in line with national and international laws and obligations; humanitarian principles and practices; and with the full guarantee of rights of migrants, refugees and asylum seekers.  This is also critical in order to reduce the pressure on local communities in the Una-Sana Canton posed by the growing number of migrants, asylum seekers and refugees.

As conveyed to the authorities, the UN in BiH and its partners stand ready to immediately activate their available resources in order to support the establishment of new accommodation sites that meet humanitarian standards and/or the expansion of the capacity of existing sites. It is absolutely vital to ensure that migrants are appropriately housed in the shortest possible time. This includes the immediate relocation of all migrants currently located at the Vucjak site.

 

For more information, please contact: UN Country Team in Bosnia and Herzegovina, phone 033 293 400, fax 033 552 300, e-mail: [email protected]