Trgovina ljudima kao savremeni sigurnosni izazov iz ugla obrazovnog sektora u Bosni i Hercegovini

Date Publish: 
Friday, April 23, 2021

 

Trgovina ljudima kao savremeni sigurnosni izazov iz ugla obrazovnog sektora u Bosni i Hercegovini

 

Obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini mora da uloži napore s ciljem zaštite najranjivije kategorije - djece, od rizika trgovine ljudima!

Međunarodna organizacija za migracije (IOM) u BiH je ove sedmice organizovala obuku „Trgovina ljudima kao savremeni sigurnosni izazov iz ugla obrazovnog sektora u Bosni i Hercegovini” za predstavnike ministarstava obrazovanja i pedagoških zavoda sa svih nivoa vlasti usmjerenu na jačanje strateškog okvira za adekvatan odgovor na trgovinu djecom u Bosni i Hercegovini.

Preporuke sa dvodnevne obuke koju je IOM organizovao uz podršku USAID BiH za profesionalce iz sektora obrazovanja sa strateškog nivoa:

 

  1. Prevencija primjenom multisektoralnog pristupa o podizanju svijesti o problemu trgovine ljudima u obrazovnom sektoru (primjer: kroz časove odjeljenske zajednice);
  2. Kontinuirane i prilagođene edukacije za djecu, roditelje/staratelje i učitelje/nastavnike;
  3. Intersektorske obuke svih relevantnih aktera uključenih u nacionalni referalni mehanizam;
  4. Izrada preciznih procedura naslonjenih na pozitivno pravne propise i usklađenih sa najboljim međunarodnim standardima za postupanje u slučaju prepoznavanja trgovine ljudima za osnovno, srednje i visoko obrazovanje;
  5. Unapređenje zakonodavnog okvira koji će prevenirati rizike, osigurati blagovremenu reakciju Centara za socijalni rad nakon identifikacije potencijalnih žrtava trgovine ljudima i osigurati reintegraciju djece (potencijalnih) žrtava trgovine ljudima u najboljem interesu djeteta;
  6. Prilikom tretmana djece (potencijalnih) žrtava trgovine ljudima, obavezno voditi računa o primjeni principa "najboljeg interesa djeteta". Za ovu aktivnost koristiti dostupnu literaturu koja obrađuje navedenu oblast (primjer: Smjernice za utvrđivanja najboljeg interesa djeteta).

Obuka je organizovana u okviru projekta „Kratkoročna i srednjoročna podrška jačanju napora u borbi protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini", kojeg finansira Agencija Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID BiH).  

 

_____________________________________________________

Human trafficking as a contemporary security challenge from the perspective of the education sector in Bosnia and Herzegovina

 

The educational system in Bosnia and Herzegovina must make efforts to protect the most vulnerable categories - children, from the risks of human trafficking!

 

This week, the International Organization for Migration (IOM) organised a training “Human trafficking as a contemporary security challenge from the perspective of the education sector in Bosnia and Herzegovina” for representatives of ministries of education and pedagogical institutions from all levels of government aimed at strengthening the strategic framework for an adequate response to child trafficking in Bosnia and Herzegovina.

 

Recommendations from the two-day training organized by the IOM with the support of USAID BiH for professionals from the education sector at strategic level are as follows:

1. Intensifying prevention by applying a multisectoral approach to raise awareness about trafficking in persons in the education sector;

2. Continuous and specialised trainings for children, parents/guardians and teachers;

3. Intersectoral training of all competent institutions that are part of the national referral mechanism;

4. Developing precise procedures based on applicable legal provisions in line with the international standards in identifying human trafficking in schools and universities;

5. Improving the legislative framework that will prevent risks, ensure a timely response of centres for social welfare following the identification of potential trafficking victims and ensure the reintegration of children (potential) trafficking victims in accordance with the best interests of the child principle;

6.  Acting in accordance with the best interests of the child principle when dealing with children (potential) victims of trafficking and using applicable literature (example: Guidelines for Determining and Assessing the Best Interest of the Child).

 

The training was organised within the scope of “Short and Medium-Term Support to Strenghten Counter-Trafficking Efforts in Bosnia and Herzegovina” project, financed by the United States Agency for International Development (USAID BiH).