Training on writing and implementation EU projects - program 2 takes place in Kupres

Date Publish: 
Friday, February 27, 2015

PRESS RELEASE

Sarajevo, 24. February 2015

Under the Project “Applying the Human Security Concept to Stabilize Communities in Canton 10” Training on writing and implementation EU projects - program 2 takes place in Kupres

International Organization for Migration has organized five days of intensive training to take place in Kupres from 23rd – 27th February 2015, engaging Project Academy SERDA for 16 participants including representatives of the Herzeg-Bosnia Government, municipalities Tomislavgrad, Livno, Kupres, Glamoč, Bosansko Grahovo and Drvar, as well as representatives of NGOs from Canton 10 area. This is the second part of the “Training program about tools and skills required for successful writing, applying and managing an EU project - programme 2”. The first part of the training was successfully completed in 2014, for persons responsible for development and implementation of EU projects for Municipalities, NGOs and the Herzeg - Bosnia Government. In the forthcoming period, most of the financial support from European Union for BiH will be distributed through governmental institutions and NGOs.

The EU funds a wide range of projects and programs in areas such as:

 • Regional and urban development
 • Employment and social inclusion
 • Agriculture and rural development
 • Maritime and fisheries policy
 • Research and innovation
 • Humanitarian aid

The funds are managed in accordance with strict rules in order to tightly supervise their use and ensure that money is spent in a transparent and accountable manner. EU funds will be administered through a public call, based on project proposals. Training will aim to strengthen the capacity of BiH institutions and NGOs for successfully writing, applying and managing EU projects through the improvement and development of skills for writing projects proposals. The training is realized within the project “Applying the Human Security Concept to Stabilize Communities in Canton 10” implemented by UNDP, UNHCR, UNICEF and IOM in partnership with the Government and Municipalities of Canton 10, Red Cross, Cantonal Social welfare centre, and local Civil Society Organizations, and financed by UN Security Fund – UN TFHS (Human Security Trust Fund) and Government of Canton 10. International Organization for Migration (IOM) has focused project activities on strengthening capacities of both the governmental and NGO sector to further develop knowledge and skills in understanding and accessing the available donor funds in BiH. The overall implementation of the project will contribute to strengthening the capacity of cantonal and municipal authorities, as well as NGOs, in providing social services in order to reduce social insecurity; strengthening capacities within Educational System, Cantonal and Municipal Government to prevent discrimination and violence; improving the readiness of critical areas in Canton 10 to respond to risks and threats to the security of the community; and equal access to employment opportunities and economic sustainability in priority areas.

For more information please contact Edita Selimbegović, tel: 033/293-713 eselimbegovic@iom.int

---------------------------------------

SAOPĆENJE ZA MEDIJE

Sarajevo, 24. februar 2015

U okviru projekta „Primjena koncepta ljudske sigurnosti u cilju stabilizacije zajednica u Kantonu 10“ u Kupresu se održava Obuka o pisanju i implementaciji EU projekata- program 2

U Kupresu, od 23-27. februara 2015.godine Međunarodna organizacija za migracije IOM organizira petodnevnu intenzivnu Obuku uz angažman Projektne akademije Serda na kojoj učestvuje 16 polaznika, među kojima su predstavnici Vlade Hercegbosanske županije, općina Tomislavgrad, Livno, Kupres, Glamoč, Bosansko Grahovo i Drvar te predstavnici ne-vladinih organizacija (NVO) aktivnih na području Kantona 10. Ovo je drugi dio Obuke na teme „Program edukacije o alatima i potrebnim vještinama za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima– program 2“. Prvi dio edukacije je uspješno završen u 2014. godini, a učesnici ovih obuka su osobe koje su  zadužene za pisanje i implementaciju projekata EU ispred opština , NVO-a i Vlade HBŽ.

U narednom periodu većina pomoći od strane Evropske unije za BiH će biti distribuirana preko vladinih institucija i nevladinih organizacija. EU financira širok raspon projekata i programa u područjima kao što su:

 • regionalni i urbani razvoj
 • zapošljavanje i socijalna uključenost
 • poljoprivreda i ruralni razvoj
 • pomorska i ribarstvena politika
 • istraživanje i inovacije
 • humanitarna pomoć.

Sredstvima se upravlja u skladu sa strogim pravilima kako bi se čvrsto nadzirala njihova uporaba i osiguralo da se novac troši na transparentan i odgovoran način.

Na sredstva EU će se aplicirati putem javnih poziva , na osnovu projektnih prijedloga.  Obuke će imati za cilj ojačati kapacitete bh. Institucija i nevladinih organizacija  za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima kroz unapređenje i razvoj vještina za pisanje  prijedloga projekata –program 2.

Obuka se realizuje u okviru projekta pod nazivom „Primjena koncepta ljudske sigurnosti u cilju stabilizacije zajednica u Kantonu 10“, koji implementiraju  UNDP, UNHCR, UNICEF i IOM  u  partnerstvu sa Vladom i općinama Kantona 10, Crvenim križom, Kantonalnim centrom za socijalnu skrb, te lokalnim organizacijama civilnog društva, a koji finansira UN Sigurnosni Fond - UN TFHS (Human Security Trust Fund) i Vlada Kantona 10. Cilj projekta je poboljšanje i stabilizacija ekonomskih, socijalnih i ostalih nedostataka koje posebno utiču na položaj socijalne ugroženih grupa u Kantonu 10.

Međunarodna organizacija za migracije (IOM) je usmjerila projektne aktivnosti na osnaživanju kapaciteta službenika vladinog i NVO sektora kako bi dodatno razvili znanja i vještine na razumivanju i pristupanju raspoloživih donatorskih sredstvima u BIH.

Ukupna realizacija projekta će doprinijeti jačanju kapaciteta kantonalnih i općinskih vlasti, a i NVO za pružanje socijalnih usluga s ciljem smanjenja lične i društvene nesigurnosti, jačanju kapaciteta unutar obrazovnog sistema, kantonalnih i općinskih vlasti u spriječavanju diskriminacije i nasilja, unapređenju spremnosti kritičnih područja u Kantonu 10 da odgovore na rizike i prijetnje sigurnosti zajednice te jednakom pristupu mogućnostima zapošljavanja i ekonomskoj održivosti u prioritetnim područjima.

Za više informacija kontaktirajte Editu Selimbegović tel: 293-713 eselimbegovic@iom.int

rfe - kupres-obuka za EU projekte