The third module within the "Strengthening parental skills" workshop organized in Zenica

Date Publish: 
Tuesday, January 15, 2019

 

Konflikti i rješavanje problema nenasilnim putem, specifičnosti razvoja u adolescentskom periodu i atipična/neprilagođena ponašanja, te sklonost radikalizaciji i nasilnom ekstremizmu – bile su teme trećeg i ujedno završnog modula u okviru radionice „Jačanje roditeljskih vještina“ koju je organizovala neformalna grupa roditelja iz Zenice.

Cilj ove radionice bio je da roditelji bolje razumiju koje su to promjene koje se dešavaju kod mladih osoba, a koje se smatraju „normalnim” razvojnim izazovima, a koji su to signali koji upućuju da adolescenti pokazuju sklonost neprilagođenim ponašanjima. Shodno tome, veoma je važno da roditelji jačaju vještine prepoznavanja prvih znakova, te da ih motiviramo da opažaju promjene u ponašanju njihove djece i mladih u okruženju, ali i da istražuju šta se u zajednici može uraditi da se spriječi radikalizam i nasilni ekstremizam među adolescentima.

Ova aktivnost je dio projekta ''Podrška mladima u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini'', kojeg implementira IOM, a podržavaju USAID, Vlada Velike Britanije i ambasada Republike Italije u BiH.

***

Conflicts and nonviolent problem solving, specifics of the development in the adolescent period and atypical/maladjusted behavior, inclination towards radicalization and violent extremism - were the topics of the third and final module within the "Strengthening parental skills" workshop, organized by the informal group of parents from Zenica. 

The goal of this workshop was for parents to better understand what are the changes happening with young people that are considered as "normal" development challenges, and what are the signals that show that adolescents have a tendency to maladjusted behavior. Apropos, it's very important for a parents to strengthen the skills of recognizing first signs, and to motivate them to observe the changes in their children's behavior, as well as the changes in youth surrounding them, and to explore what can be done in the community to prevent radicalism and violent extremism among adolescents. 

This activity is organized within the project "Community Based Approach to Support Youth in Targeted Municipalities in Bosnia and Herzegovina", implemented by IOM and supported by USAID Bosnia and Herzegovina, British Embassy Sarajevo and Embassy of Italy in Bosnia and Herzegovina.