"Shoulder on the shoulder we create more"

Date Publish: 
Thursday, October 25, 2018

 

Neformalna mreža roditelja iz Zenice uz podršku IOM-a BiH implementira projektnu ideju „Rame uz rame stvaramo više“. Članovi ove aktivne mreže su i tri člana Vijeća roditelja OŠ “Skender Kulenović“, koji svojim nesebičnim angažmanom mogu biti samo primjer ostalim roditeljima, pa i građanima Grada Zenice. Zbog toga je i mjesto realizacije ove i narednih aktivnosti upravo ova škola, zajedno sa OŠ „Meša Selimović“.

Cilj ovog projekta je kreiranje prilika za uključivanje u društvo učenika koji pokazuju slabiju socijalnu interakciju sa vršnjacima, koji imaju nisko samopouzdanje i kao takvi postaju rizični za različite štetne utjecaje iz društva i okoline. Kroz sve aktivnosti djelovaće se na smanjenje faktora koji mogu povećati sklonost lošem ponašanju učenika u školi i društvu. Specifični cilj projekta jeste spajanje učenika iz dvije različite škole zbog razbijanja predrasuda i razvijanja društvene odgovornosti kod učenika kroz proces iskustvenog učenja.

Kao prva faza projektne ideje je uređenje školskog dvorišta škole. Prva faza je već realizirana izlijevanjem betona, te oblikovanjem ploče i staze. Slijedi bojenje ploča i staze, a potom postavljanje i farbanje nekoliko klupa, te sađenje sadnica i cvijeća. U sve aktivnosti biće uključeni učenici obje škole.

Drugu fazu ovog projekta predstavlja edukacija, odnosno izvođenje radionica za učenike koji pokazuju određena odstupanja u učenju, ponašanju, socijalnim interakcijama sa drugim učenicima, koji imaju manji ili veći nedostatak samopouzdanja za uklapanje u nametnute društvene norme. Navedene radionice su realizovane u obje škole i može se konstatovati da je oduševljenje učenika veliko.

Ovo je nastavak aktivnosti u sklopu projekta "Podrška mladima u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini", koji je podržan od strane USAID Bosnia and Herzegovina, British Embassy Sarajevo i Ambasade Republike Italije u BiH.

***

The Informal Network of the Parents of the City of Zenica with the support of IOM BiH implements the project idea "Shoulder on the shoulder we create more". Members of this active network are also three members of the Council of Parents of the Skender Kulenovic Elementary School, who with their selfless engagement can only be an example for other parents and citizens of the city of Zenica. That is why the place of implementation of this and the next activities is this school together with the "Mesa Selimovic" Elementary School.

The aim of this project is to create opportunities for social inclusion of students who show poorer interaction with peers who have low self-confidence and as such become risky for various adverse impacts from society and the environment. The specific goal of the project is to connect students from two different schools by breaking the prejudice and developing social responsibility in the students through the process of experiential learning.

First stage of the project idea is arranging the school yard of our school and it has already been implemented by pouring concrete and formatting the slabs and paths. Following is the coloring, then setting and painting of few benches, then planting seedlings and flowers. All activities will include students of both schools.

The second phase of this project is the education or performance of workshops for students who show some discrepancies in learning, behavior, social interaction with other students who have a greater or lesser degree of self-confidence to fit in imposed social norms.

This is a continuation of activities under the project "Support to Youth in Local Communities in Bosnia and Herzegovina", supported by USAID Bosnia and Herzegovina, British Embassy Sarajevo and Embassy of Italy in BiH.