PRESS RELEASE / SAOPĆENJE ZA MEDIJE

Date Publish: 
Wednesday, November 29, 2017

 

PRESS RELEASE: Family Members Linked to Nearly Half of Child Trafficking: New IOM, Polaris Data 

 

Geneva – Almost half of identified cases of child trafficking begin with some family member involvement, according to new data released by IOM, the UN Migration Agency.  

 

These statistics, which are critical to human trafficking prevention efforts and the identification and protection of survivors, are based on data released by The Counter-Trafficking Data Collaborative (CTDC), the world’s first human trafficking data portal to include such data contributed by multiple agencies.  

The extent of family involvement in the trafficking of children is up to four times higher than in cases of adult trafficking, suggesting the need for more prevention efforts specifically targeting children and their families. In addition, boys are more likely to be recruited by a family member than girls.  

Children are most commonly trafficked into forced sexual exploitation, begging, and domestic work. The new data also show that children are most likely to be coerced into trafficking through physical, sexual and psychological abuse, while adults are more likely to be controlled having their documents confiscated, or having someone exploit their irregular status in a foreign country.  

The CTDC is a new data portal initiated by IOM, in partnership with Polaris, a non-governmental organization that works to combat and prevent modern-day slavery and human trafficking, to host the world’s largest open access, multi-stakeholder repository of human trafficking data.  

“Our Organization is taking a leading role in increasing the access to this critical information in order to strengthen counter-trafficking interventions,” said IOM Director General, William Lacy Swing. 

“Modern slavery is a clandestine crime operating in the shadows as efforts to fight it are often based on only partial information. That’s why comprehensive data is essential, so we can put more targeted pressure on trafficking and reach more survivors so they can leave their exploitative situations. The CTDC is a leap forward to better illuminate the reality of modern slavery and facilitate coordinated efforts to combat it across borders,” said Bradley Myles, CEO of Polaris. 

The CTDC is continuing to build partnerships with other counter-trafficking actors, with the NGO Liberty Asia being the newest contributor, bringing the total number of records of human trafficking cases hosted by the site to nearly 80,000 victims of 180 nationalities exploited in 117 countries. Further data is to be contributed by counter-trafficking partner organizations around the world in the coming months. The availability of such data for the first time is expected to have a large counter-trafficking impact. 

These statistics related to child trafficking cases with family involvement are based on nearly 12,000 survivors of trafficking for which the information related to the recruitment process is known. 

In response to these concerning statistics, IOM is calling for governments and other development and humanitarian partners to step up counter-trafficking interventions aimed at children, by: 

  • Helping heads of household to make the best long-term plans for themselves and their family, which respect the agency and aspirations of their children. Where this includes the decision to migrate, it is important to tackle the root causes of unsafe migration as a survival strategy. Families should not feel compelled to send their children out into the world unsafe and unprepared. Children and their families should be equipped to identify and defend themselves against abusers and would be exploiters. 
     
  • Enabling children to address their own vulnerabilities through helping them to identify potentially dangerous or exploitative situations, recognize unhealthy relationships that are not based on mutual respect, know where and how they may be able to receive support, and understand options available to them to pursue their aspirations. 
     
  • Ensuring that protection and systems are accessible to all children, regardless of their migration status. Child protection systems should also act in the best interests of the child in all circumstances, including in the provision of solutions to bring sustainable resolutions of their cases. 

More research is needed to better understand the specific risk and protective factors that make children vulnerable to human trafficking. The voices of children should be heard in the design, implementation and evaluation of services, policies and interventions and the legitimacy of their aspirations should be recognized.  

To access the CTDC please click here. Data on the site are regularly updated so charts and data visualizations may not exactly match statistics in written analysis. 

 

More information on IOM can be found here. 

More information on Polaris can be found here 

CTDC is made possible by the generous support of the American people through the United States Department of State. The contents are the responsibility of the International Organization for Migration (IOM) and do not necessarily reflect the views of the Department of State or the United States Government.  

For more information on the CTDC, please contact IOM HQ: 

Harry Cook, Tel: +41227179111, Email: hcook@iom.int  

Jorge Galindo, Tel: +41227179205, Email: jgalindo@iom.int 

Polaris: Brandon Bouchard, Tel: +1 202 790 6322, Email: bbouchard@polarisproject.org 

*****************************************************************************************************

SAOPĆENJE ZA MEDIJE

Članovi porodice povezani sa gotovo polovinom slučajeva trgovine djecom:

Novi podaci IOM-a i Polarisa

 

Ženeva – Prema novim podacima IOM-a, UN agencije za migracije, gotovo polovina identificiranih predmeta trgovine djecom počinje sa nekim od članova porodice.

 

Ove statistike, koje su ključne za napore sprečavanja trgovine ljudima, identifikacije i zaštite preživjelih, zasnovane su na podacima koje je objavio The Counter-Trafficking Data Collaborative /Zajednički podaci o borbi protiv trgovine ljudima/ (CTDC), prvi portal u svijetu sa podacima o trgovini ljudima koji je uključio podatke koje su prikupljale mnogobrojne agencije.

Obim uključenosti porodice u trgovinu djecom je do četiri puta veći od slučajeva trgovine odraslim osobama, što ukazuje na potrebu većih napora naročito usmjerenih na djecu i njihove porodice. Osim toga, članovi porodice će se prije odlučiti da regrutiraju dječake od djevojčica.

Djecom se najčešće trguje u svrhu prisilnog seksualnog iskorištavanja, prosjačenja i rada u kući. Novi podaci takođe pokazuju da će djeca najvjerovatnije biti prisiljena na trgovinu korištenjem fizičke, seksualne i psihološke zloupotrebe, dok će odrasle osobe najvjerovatnije biti stavljene pod kontrolu nakon što im se oduzmu dokumenti, ili ako neko zloupotrijebi njihov status neregularnog boravka u stranoj državi.

CTDC je novi portal, koji je pokrenuo IOM u partnerstvu sa Polarisom, nevladinom organizacijom koja se bori protiv i radi na sprečavanju modernog ropstva i trgovine ljudima. Ovaj portal je najveći otvoreni izvor podataka na svijetu, a podatke je prikupio veliki broj aktera koji rade u oblasti borbe protiv trgovine ljudima.

“Naša organizacija preuzima vodeću ulogu u povećanju pristupa ključnim informacijama u svrhu jačanja intervencija u oblasti borbe protiv trgovine ljudima,” rekao je generalni direktor IOM-a, William Lacy Swing.

“Moderno ropstvo je prikriveni kriminal koji djeluje u sjeni, a napori usmjereni na borbu protiv njega se često zasnivaju samo na djelimičnim informacijama. Iz tog razloga su ovi sveobuhvatni podaci izuzetno važni, jer sada možemo izvršiti snažniji usmjereni pritisak na trgovinu ljudima i stupiti u kontakt sa što većim brojem preživjelih kako bi oni izašli iz situacije iskorištavanja. CTDC je skok u pravcu boljeg osvjetljavanja realnosti modernog ropstva i omogućavanja koordiniranih napora usmjerenih na borbu protiv prekogranične trgovine ljudima,” rekao je Bradley Myles, izvršni direktor Polarisa.

CTDC nastavlja sa izgradnjom partnerstva sa drugim akterima u oblasti borbe protiv trgovine ljudima, a NVO Liberty Asia /Oslobodimo Aziju/ je najnoviji saradnik. Ukupan broj podataka o trgovini ljudima na portalu iznosi blizu 80.000 žrtava, pripadnika 180 različitih nacionalnosti, koji su pretrpjeli iskorištavanje u 117 država. U toku narednih mjeseci očekujemo da će partnerske organizacije koje se bore protiv trgovine ljudima širom svijeta dostaviti dodatne podatke. Očekuje se da će dostupnost ovih podataka imati veliki uticaj na borbu protiv trgovine ljudima.

Statistike vezane za slučajeve trgovine djecom u kojima su uključeni članovi porodice zasnivaju se na informacijama od gotovo 12.000 preživjelih žrtava trgovine, a to su informacije o regrutiranju koje su do sada poznate.

Kao odgovor na ovu zabrinjavajuću statistiku, IOM poziva vlade i druge partnere koji djeluju u oblasti razvoja i humanitarnog rada da ojačaju intervencije u oblasti borbe protiv trgovine djecom, tako što će:

  • Pomoći nosiocima domaćinstva da donesu dugoročne planove za sebe i svoju porodicu, a koji poštuju rad i želje djece. Ako ovo uključuje odluku o migraciji, važno je riješiti osnovne uzroke nesigurnih migracija u okviru strategije preživljavanja. Porodice ne bi smjele osjećati da su prisiljene slati djecu, bez zaštite i pripreme, u svijet. Djeca i njihove porodice bi morale znati kako identificirati i kako se odbraniti od zlostavljača i mogućih izrabljivača.
  • Omogućiti djeci da riješe pitanje svoje ranjivosti tako što će im pomoći da identificiraju moguće opasne i situacije iskorištavanja, prepoznaju nezdrave odnose koji se ne zasnivaju na obostranom poštovanju, znaju gdje i kako dobiti podršku, te razumiju mogućnosti za ispunjenje svojih želja.
  • Osigurati da su zaštita i sistemi dostupni djeci, bez obzira na njihov migracioni status. Sistemi dječije zaštite takođe trebaju djelovati u najboljem interesu djetata u svim okolnostima, uključujuči da ponude rješenja koja vode ka održivom rješavanju njihovog predmeta.

Potrebna su dodatna istraživanja za bolje razumijevanje specifičnih rizika i zaštitnih faktora koji djecu čine ranjivim na trgovinu ljudima. Glasovi djece se moraju čuti prilikom izrade, provedbe i ocjene usluga, politika i intervencija, a u isto vrijeme treba uvažiti njihove želje.

Za pristup CTDC, pritisnite ovdje. Podaci na stranici se redovno ažuriraju, tako da grafikoni i vizuelni prikaz podataka ne moraju odgovarati statistici opisanoj u analizi.

 

Više informacija o IOM-u mogu se naći ovdje.

Više informacija o Polarisu mogu se naći ovdje.

CTDC je rezultat velike podrške američkog naroda omogućene putem Ministarstva vanjskih poslova SAD (US State Department). Sadržaj je odgovornost Međunarodne organizacije za migracije (IOM) i ne mora odražavati stavove Ministarstva vanjskih poslova SAD ili Vlade SAD.

Za više informacija o CTDC, kontaktirajte sjedište IOM-a:

Harry Cook, Tel: +41227179111, Email: hcook@iom.int

Jorge Galindo, Tel: +41227179205, Email: jgalindo@iom.int

Polaris:Brandon Bouchard, Tel: +1 202 790 6322, Email: bbouchard@polarisproject.org