MIGRANTS LEAD FIGHT AGAINST TB

Date Publish: 
Friday, March 23, 2018

 

MIGRANTS LEAD FIGHT AGAINST TB

UNDER EMBARGO UNTIL 23 MARCH 00:01 GMT+1

Geneva –Tuberculosis, or TB, continues to be the leading cause of death from a single infectious agent worldwide, according to the Global TB Report 2017. Every day, there are 28,000 new TB cases and 4,500 related deaths.

On 24 March, IOM, the UN Migration Agency, and other partners will honor the many ‘Leaders for a TB-free world’ for World Tuberculosis Day.

It is estimated that public health systems miss approximately 40 per cent of the new TB cases. Social determinants of health such as poor nutrition status, poor living and working conditions, low education and awareness and low access to health care contribute to the potential of contracting TB. Therefore, missed cases often occur in the populations most vulnerable to TB: migrants, internally displaced persons (IDPs), refugees and other crisis-affected communities.

IOM advocates for the inclusion of migrant populations as the fastest way to achieve the TB targets of the UN’s Sustainable Development Goals (SDGs) and the Global Plan to End TB 2016 – 2020. IOM’s TB programmes are implemented among migrants, crisis-affected populations and their host communities around the world. These programmes include TB prevention, early diagnosis, treatment, health service availability and sensitization against stigma and discrimination.

Governments are preparing for the high-level meeting on TB at the 2018 UN General Assembly. Joining the World Health Organization (WHO) and the Stop TB Partnership on this World TB Day, IOM recognizes the crucial role that migrants play in leading the TB response by assisting other migrant populations, refugees, IDPs and their own communities.   

“This year we honor the migrant leaders for a TB-free world. Migrants can play an important role working within camps, cities or rural areas, local communities and many other places dedicating their lives to work against TB,” said IOM Director General Ambassador William Lacy Swing. “As IOM’s campaign on this World TB Day shows, migrants serve as medical doctors, nurses and community health workers to provide treatment, information and support in their communities, and are vital to achieving a migrant-centered TB and health response.  

Many migrants are leaders in creating a future TB-free world. Abdel Karim conducts door to door awareness raising on TB in Azraq refugee camp in Jordan. He studied nursing in Syria before the conflict erupted. For the past three years, he has aided and provided information about TB to his community.

Bhumika Bhattarai is also leading the fight against TB. Coming from Nepal’s eastern region, she decided to join IOM’s TB response in Damak. Since 2015, she has been involved in TB case management, providing counseling and working with Directly Observed Treatment services (DOTS). “Being a nurse, HIV and TB counselor, I am fully focused on patient treatment and care, providing health education, treatment observation, contract tracing, recording and reporting. As TB is a treatable and curable disease I believe that I can make life better for people affected by TB and achieve good outcomes,” she said.

Read more about migrant TB leaders here.

Jacqueline Weekers, IOM Director of Migration Health stressed IOM’s commitment to fight TB. “Following the mandate given by the Moscow Declaration to End TB, IOM reaffirms its commitment to work in partnership with WHO to end the TB epidemic by 2030, specially by actively engaging people and communities affected by and at risk of TB. Many leaders are wanted from all disciplines, sectors and expertise. Today we thank and honor those migrant leaders who are making a TB-free world possible in an interconnected context with unprecedented migration and human mobility.” (Learn more)

There are many challenges, but together we can achieve a TB-free world. We can make history. End TB.

For more information please contact IOM HQ:

Alice Wimmer, Tel: +41227179251, Email: awimmer@iom.int

Jorge Galindo, Tel: +41227179205, Email: jgalindo@iom.int

* * *

BORBA MIGRANATA PROTIV TUBERKULOZE

Tuberkuloza, ili TB, i dalje je glavni uzročnik smrti širom svijeta, prema Izvještaju globalne tuberkuloze iz 2017. godine. Svaki dan pojavljuje se 28 000 novih slučajeva tuberkuloze i 4 500 smrtnih slučajeva.

24. marta, IOM - UN agencija za migracije, zajedno sa partnerskim organizacijama ukazat će čast ‘Liderima za svijet protiv tuberkuloze’  povodom Svjetskog dana borbe protiv tuberkuloze.

Procijenjeno je da sistemi javnog zdravstva ne uspijevaju zabilježiti otprilike 40 posto novih slučajeva tuberkuloze. Društvene odrednice zdravstvenog stanja, kao što su loša ishrana, loši životni i radni uslovi, nisko obrazovanje i svijest, te slab pristup zdravstvenoj zaštiti doprinose tome. Dakle, nezabilježeni slučajevi tuberkuloze najčešće se javljaju u najranjivijim kategorijama, kao što su: migranti, interno raseljene osobe, izbjeglice i druge zajednice pogođene kriznim situacijama.

IOM se zalaže za uključivanje migrantskih populacija kao najbržeg vida postizanja TB ciljeva u okviru Ciljeva održivog razvoja UN-a, te Globalnog plana za zaustavljanje tuberkuloze 2016-2020. IOM-ovi programi sprovode se među migrantima i zajednicama pogođenim kriznim situacijama. Ovi programi uključuju: TB prevenciju, rane dijagnoze, liječenje, dostupnost zdravstvenih usluga, te borbu protiv stigmatiziranja i diskriminacije.

Vlade se pripremaju za sastanak o TB na visokom nivou na Generalnoj skupštini UN-a 2018. godine. Pridružujući se Svjetskoj zdravstvenoj organzaciji (WHO) i STOP TB Partnershipu povodom Svjetskog dana borbe protiv tuberkuloze, IOM prepoznaju ključnu ulogu migranata kroz pomaganje drugim migrantima, izbjeglicama, interno raseljenim osobama, te vlastitim zajednicama, kao odgovor na TB.

"Ove smo godine ukazali čast migrantima da budu vođe u borbi za svijet bez tuberkuloze. Migranti mogu igrati važnu ulogu u kampovima, gradovima ili seoskim područjima, lokalnim zajednicama i mnogim drugim mjestima posvećujući svoj život radu protiv tuberkuloze ", izjavio je Generalni direktor IOM-a - William Lacy Swing. "Kao što je IOM-ova kampanja povodom Svjetskog dana borbe protiv tuberkuloze potvrdila, migranti su obavljali poslove liječnika, medicinskih sestara i zdravstvenih radnika u zajednici kako bi pomogli u liječenju, informisanju i pružanju podrške u svojim zajednicama, te su od vitalnog značaja za postizanje zdravstvenog odgoja o TB usmjerenog na migrante.

Mnogi migranti imaju vodeće mjesto u stvaranju budućnosti bez tuberkuloze. Abdel Karim radi na podizanju svijesti o TB u logoru Azraq u Jordanu. Pohađao je medicinsku školu u Siriji prije izbijanja sukoba. Posljednje tri godine pomagao je i pružao informacije o TB-u svojoj zajednici.

Bhumika Bhattarai također vodi borbu protiv TB. Dolazeći iz istočne regije Nepala, odlučila se pridružiti IOM-ovom programu borbe protiv tuberkuloze u Damaku. Od 2015. godine bila je uključena u upravljanje slučajevima TB-a, pružajući savjetovanje i rad na Uslugama direktno posmatranog liječenja (DOTS). "Kao medicinska sestra, savjetnica za HIV i tuberkulozu, potpuno sam usredotočena na pacijentovo liječenje i brigu o njemu, pružajući zdravstveno obrazovanje, posmatranje liječenja, snimanje i izvještavanje. Budući da je TB bolest koja se može liječiti i izliječiti, vjerujem da ja mogu poboljšati život osobama oboljelim od TB i postići dobre rezultate ", rekla je.

Jacqueline Weekers, Generalni direktor IOM-a za zdravlje migranata, istaknula je IOM-ovu predanost borbi protiv tuberkuloze. "Slijedeći mandat Moskovske deklaracije za zaustavljanje tuberkuloze, IOM potvrđuje svoju predanost radu u partnerstvu s WHO-om kako bi okončala epidemiju tuberkuloze do 2030. godine, posebno aktivnim angažiranjem ljudi i zajednica koje su izložene rizik od TB-a. Mnogi lideri traže uključenost svih disciplina, sektora i struka. Danas zahvaljujemo i cijenimo rad onih vođa migranata koji stvaraju svijet bez tuberkuloze u međusobno povezanom kontekstu migracije i ljudske pokretljivosti. 

Postoje mnogi izazovi, ali zajedno možemo postići postojanje svijeta bez TB-a. Možemo ispisati historiju i zaustaviti TB.