IOM organised workshop on the improvement of procedures for achieving the status of a special category of civilian victims of war

Date Publish: 
Thursday, November 8, 2018

 

U okviru zajedničkog projekta UN-a "Pružanje podrške i pravde preživjelima ratnog silovanja ", a u saradnji sa Federalnim Ministarstvom rada i socijalne politike, IOM je organizovao radionicu na temu unapređenja procedura za ostvarivanje statusa posebne kategorije civilne žrtve rata. 

Uz prisustvo članova Federalne Komisije koja daje stručno mišljenje o statusu preživjelih seksualnog nasilja i koja je moderirala ovu radionicu, oko 50 predstavnika relevantnih institucija u Kantonu Sarajevo upoznato je sa smetnjama u primjeni zakonskog okvira na nivou FBiH. Tokom današnje radionice, FBiH Komisija i relevantni akteri (Centri za socijalni rad, Centar za mentalno zdravlje, opštinska tijela i udruženja preživjelih) razmijenili su svoja znanje i iskustva u radu sa ovom kategorijom, kako bi uskladili procedure sa instrukcijama koje je dala Komisija za dodjelu stručnog mišljenja. 

Cilj sastanka je bio da se postigne efikasnost, kvalitetan rezultat te jednakost u praksi, uz istovremeno smanjenje pogrešne komunikacije između relevantnih aktera koja doprinosi dugim procedurama, te doprinosi kašnjenju donošenja konačne odluke o statusu preživjelih. IOM će nastaviti raditi na unapređenju pravnog okvira za preživjele osobe seksualnog nasilja u BiH.

***

In the scope of the UN joint project “Seeking Care, Support and Justice for Survivors of Conflict Sexual Violence”, in cooperation with Ministry of labour and social policies, IOM has organized a workshop on the improvement of procedures for achieving the status of a special category of civilian victims of war. 

Members of Commission providing the expert opinion on status of the survivors of sexual violence moderated the workshop, and around 50 representatives from relevant institutions in Sarajevo Canton are informed on impediments to the implementation of the FBiH level legal framework. During the workshop, FBiH Commission and listed stakeholders (Centres for Social Work, Mental Health Centre, municipal bodies and survivor’s associations ) exchanged their knowledge in order to harmonize procedures with the provided instructions by the Commission. 

The aim of the meeting was to achieve efficiency, quality output and uniformity of performance, while reducing miscommunication and failure to comply with lengthy procedures that contribute to the delays in rendering the final decision on the status for survivors. IOM will continue to work on the improvement of the legal framework for the survivors of sexual violence in BiH.