International Organization for Migration (IOM) supports the improvement of the legal framework for the war-time survivors of sexual violence in BiH

Date Publish: 
Monday, December 17, 2018

 

U okviru zajedničkog projekta UN-a "Pružanje podrške i pravde preživjelima ratnog silovanja ", Međunarodna organizacija za migracije (IOM) podržava unapređenje pravnog okvira za preživjele seksualnog nasilja u toku sukoba u BiH.

U tom kapacitetu, IOM podržava rad oformljene Federalne Komisije koja daje stručno mišljenje o statusu posebne kategorije (preživjelih ratnog seksualnog nasilja). U saradnji sa Federalnim Ministarstvom rada i socijalne politike u Zeničko-dobojskom i Srednjobosnanskom kantonu organizovan je okrugli sto na temu „ Unapređenje procedura za ostvarivanje statusa posebne kategorije civilne žrtve rata“.

U okviru sastanka koji je moderirala Komisija, oko 50 predstavnika relevantnih aktera iz ovih kantona (Centri za socijalni rad, Centar za mentalno zdravlje, opštinska tijela i udruženja preživjelih) upoznato je sa poteškoćama u primjeni zakonskog okvira na nivou FBiH. Tokom okruglog stola, FBiH Komisija i relevantni akteri razmijenili su svoja znanje i iskustva u radu sa posebnom kategorijom, kako bi uskladili procedure sa instrukcijama koje je dala Komisija za dodjelu stručnog mišljenja.

Cilj sastanka je da se olakša komunikacija između relevantnih aktera na terenu i Komisije, kako bi se otklonile duge procedure koje doprinose kašnjenju donošenja konačne odluke o statusu preživjelih. IOM će nastaviti raditi na unapređenju pravnog okvira za preživjele osobe seksualnog nasilja u BiH.

***

Within the framework of a joint UN project "Providing Support and Justice to Survivors of Conflict related sexual violence," International Organization for Migration (IOM) supports the improvement of the legal framework for the war-time survivors of sexual violence in BiH.

In this capacity, IOM supports the work of the Federal Commission providing the expert opinion on the status of a special category (survivors of war-time sexual violence). In cooperation with the Federal Ministry of Labour and Social Policy a round table on the topic “Improvement of procedures for attaining the status of a special category of civilian victim of war”, was organized in Zenica, encompassing relevant stakeholders in Zenica-Doboj and Central Bosnia Canton.

Around 50 representatives of relevant stakeholders from these cantons (Centres for Social Work, Centre for Mental Health, municipal bodies and Survivors' Associations) get acquainted with the impediments within the implementation of the legal framework at the FBiH level. In order to harmonize the procedures with the instructions given by the Commission providing the expert opinion, the round table discussion between the FBiH Commission and relevant stakeholders is a helpful platform for knowledge and experience exchange in working with a special category.

The aim of the meeting is to facilitate communication and to eliminate lengthy procedures that contribute to the delay in making the final decision on the status of survivors. IOM will continue to work on improving the legal framework for survivors of sexual violence in BiH.