Grant delivery to beneficiaries of the project “Applying the Human Security Concept to Stabilize Communities in Canton 10” supported by the UN fond for Human Security

Date Publish: 
Thursday, May 14, 2015

PRESS STATEMENT

Sarajevo, May 14th 2015

 

On May 14th 2015- the International Organization for Migration  ( IOM) organized in Canton 10 the grant delivery to beneficiaries of the project “ Applying the Human Security Concept to Stabilize Communities in Canton 10” supported by the UN fond for Human Security. The appointed beneficiaries were submitted and approved by the Municipal competent services of the Municipality of Drvar and by the Red Cross FBiH mobile team, who are acting as partners trough mobile teams established in four municipalities: Drvar, Glamoc, Grahovo and Kupres. During this year, IOM will deliver 17 of 40 grants, which are foreseen to be delivered by the end of the project. The selected beneficiaries are returnees, internally displaced persons and large families in social need

In order to improve human living conditions and other forms of social support, IOM within the framework of these activities will endeavor trough the economic empowerment of the selected users; who are able to work and who have the potential to start or expand a business, as well as improvement of agricultural activities and other forms of employment; to improve quality living conditions through income generation, creation and security for these families and the local community.  

Ensuring conditions for a better life, the improvement of providing social services and other forms of social support to vulnerable groups are just some of the objectives of the "Application of the concept of human security in order to stabilize communities in Canton 10" project which is in addition to IOM jointly conducted by agencies UNDP, UNHCR and UNICEF partnership with the Government of the Canton 10, the Municipal authorities and Civil Society Organizations. The project is funded by the United Nations Fund for Human Security.

The total implementation of the project will contribute strengthening the capacity of Cantonal and Municipal governments and NGOs to provide social services to reduce personal and social insecurity, strengthen capacity within the education system, strengthen Cantonal and Municipal authorities to prevent discrimination and violence, improve the readiness of critical areas in Canton 10 to response to the risks and threats to community security, and provide equal access to employment opportunities and economic sustainability in priority areas.

The End

------------------

Contact person:

Edita Selimbegović, PR - International Organization for Migration – Mission in BiH

Tel: +387 (0)33 567 219 begin_of_the_skype_highlighting Fax: +387 (0)33 567 229 Mob: +387 (0)61 215 839

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAOPĆENJE ZA MEDIJE

Sarajevo, 14. maj 2015.

 

U Kantonu 10, 14. maja 2015 g.- Međunarodna organizacija za migracije- IOM organizirala je isporuku  grantova korisnicima projekta “Primjena koncepta ljudske sigurnosti u cilju stabilizacije zajednice u Kantonu 10” podržanog od UN fonda za ljudsku sigurnost. Imenovani korisnicu su predloženi I odobreni  od opštinskih nadležnih službi Opštine Drvar kao i od strane mobilnog tima Crvenog krsta FBIH koji  djeluju kao partner na projektu u okviru mobilnih timova uspostavljenih u četiri opštine Drvar, Glamoč, Bosansko Grahovo I Kupres. U toku ove godine IOM će isporučiti 17 od ukupno 40 grantova koliko je predviđeno do kraja Projekta, a odabrani korisnici su povratnici, raseljena lica I višečlane porodice u socijalnoj potrebi

U cilju poboljšanja humanijih uslova života, IOM će u okviru Projektnih aktivnosti  kroz ekonomsko osnaživanje odabranih korisnika, radno sposobnih I koji imaju potencijal za pokretanje ili proširivanje djelatnosti kojom se želi baviti ili se povremeno bave, kao i unaprijeđivanje poljoprivrednih aktivnosti i ostalih oblika zapošljavanje,  korz grantove koje će dobiti u vrijednosti do 3,000 USD osigurati kvalitetnije životne uslove kroz generiranje prihoda I stvaranje  sigurnosti kod ovih porodica kao i lokalne zajednice.

Osiguranje uslova za bolji život, unapređenje pružanja socijalnih usluga i drugih oblika podrške socijalno ugruženim grupama su samo neki od ciljeva projekta pod nazivom „Primjena koncepta ljudske sigurnosti u cilju stabilizacije zajednice u Kantanu 10“ kojeg osim IOM zajednički provode agencije UNDP, UNHCR i UNICEF u partnerstvu s Vladom Kantona 10, opštinskim vlastima i organizacijama civilnog društva. Projekat finansira UN Fond za ljudsku sigurnost.

Ukupna realizacija Projekta će doprinijeti jačanju kapaciteta kantonalnih i općinskih vlasti, a i NVO za pružanje socijalnih usluga s ciljem smanjenja lične i društvene nesigurnosti, jačanju kapaciteta unutar obrazovnog sistema, kantonalnih i općinskih vlasti u spriječavanju diskriminacije i nasilja, unaprjeđenju spremnosti kritičnih područja u Kantonu 10 da odgovore na rizike i prijetnje sigurnosti zajednice te jednakom pristupu mogućnostima zapošljavanja i ekonomskoj održivosti u prioritetnim područjima.

 

Kraj

------------------

Kontakt osoba:

Edita Selimbegović, PR - International Organization for Migration – Mission in BiH

Tel: +387 (0)33 567 219 begin_of_the_skype_highlighting Fax: +387 (0)33 567 229 Mob: +387 (0)61 215 839

DOWNLOAD