‘Establishment of an Early Warning Information Sharing Network along the Migration Route from Greece to Hungary and Croatia’

Date Publish: 
Wednesday, November 9, 2016

On 8 November 2016, the IOM Mission in Bosnia and Herzegovina welcomed almost 40 guests from international organizations, local embassies, state authorities and NGOs to mark the end of the project Establishment of an Early Warning Information Sharing Network along the Migration Route from Greece to Hungary and Croatia’, funded by the Swiss State Secretariat for Migration.

In his opening speech Mr. Gianluca Rocco, IOM Sub-Regional Coordinator for the Western Balkans and the Head of IOM Mission in Bosnia and Herzegovina, provided an overview of the past and current situation of the migration flows transiting through the Western Balkans, including risks sush as human trafficking, smuggling, vulnarabilities to exploitation, and pointed out that collection of accurate data on migration is a key pre-requisite for effective and humane migration management.

Regula Bäbler, migration and development regional advisor at the Swiss Embassy in Bosnia and Herzegovina, emphasised that the timely exchange of information and coordination between countries in the region is crucial for adequate and responsible management of migration. In this context, Switzerland has recognized the need and the importance of this IOM initiative. Through its bilateral cooperation with Western Balkan countries, and especially through its migration partnerships with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Kosovo*, Switzerland will continue to support the efforts of its partner countries to tackle migration management in a comprehensive and responsible way.

Ms. Sonja Božinovska, Head of the IOM Mission in FYR Macedonia, gave a presentation on the mechanisms of IOM’s Displacement Tracking Matrix (DTM) and explained how the matrix was adjusted to create the Early Warning Information Sharing Network along the Western Balkan route, from Greek islands to Hungary and Croatia. The primary objective of the Network was to monitor changes in the routes taken by migrants, allowing policymakers, practitioners and frontline actors to receive up-to-date data and information on mixed migration flows along the Western Balkans route, enabling authorities to provide tailored assistance to migrants.

The network provides key information on the nature and range of flows, and puts the focus on the specific needs and protection of migrants, particularly those that are vulnerable.

Main results of the project were:

  • Network of 25 data collectors at entry, transit and exit points established and maintained along the Western Balkans route.
  • Real-time exchange of data on arrivals and departures in the most frequent countries along the route between IOM staff and national authorities in Greece, FYR Macedonia and Serbia. The information, where available, contained specifics on vulnerabilities detected among the migrant flows (pregnant women, separated and unaccompanied migrant children, persons with mobility challenges, elderly etc.).
  • Exchange of reports on number of arrivals and departures (including to the extent possible breakdown per basic demographics – nationality, age and gender) shared among the participating countries.

For more information on migration trends and routes, please visit the IOM Portal http://migration.iom.int/europe/

 

Kosovo* - This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSC 1244 and the ICJ Opinion on the Kosovo Declaration of Independence

*******************************************************************

Međunarodna organizacija za migracije -IOM u Bosni i Hercegovini je ugostila gotovo 40 gostiju iz međunarodnih organizacija, lokalnih ambasada, državnih organa vlasti i nevladinih organizacija, te ovom prilikom prezentirala rezultate projekta "Uspostavljanje mreže za razmjenu informacija i sistema ranog upozoravanja duž rute Zapadnog Balkana, od grčkih otoka pa do Mađarske i Hrvatske ". Projekat je bio finansiran od Švicarskog državnog sekretarijata za migracije.

U svom uvodnom govoru gospodin Gianluca Rocco, Sub-regionalni koordinator za Zapadni Balkan i šef Misije u Bosni i Hercegovini, je dao osnovne napomene o temi, naglašavajući da je prikupljanje preciznih podataka o ljudskoj mobilnosti ključni preduvjet efikasnog upravljanja migracijama. Također se ostvrnuo na trenutnu migracionu situaciju u zemljama Zapadnog Balkana kao i rizicima koo što je krijumčarenja migranata.

Regula Bäbler, savjetnica za migracije i razvoj pri Ambasadi Švicarske u Bosni i Hercegovini, naglasila je da je pravovremena razmjena informacija i koordinacija među zemljama u regionu od krucijalne važnosti za adekvatano i odgovorano upravljanje migracijama. U tom kontekstu, Švicarska je prepoznala potrebu i važnost ove inicijative IOM-a. Švicarska će putem bilateralne saradnje sa zemljama Zapadnog Balkana, naročito kroz migraciono partnerstvo sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Kosovom*, nastaviti da podržava napore svojih partnerskih zemalja da upravljaju migracijama na sveobuhvatan i odgovoran način.

Sonja Božinovska, šefica ureda IOM-a iz Skoplja, održala je prezentaciju o mehanizmima IOM-ovog Sistema za praćenje migracijskih tokova (Displacement Tracking Matrix – DTM), te je zatim pojasnila kako je sistem prilagođen za uspostavljanje mreže za razmjenu informacija i sistem ranog upozoravanja duž rute Zapadnog Balkana, od grčkih otoka pa do Mađarske i Hrvatske. Primarni cilj mreže je da prati promjene u rutama kretanja migranata, što donosiocima politika daje holističke informacije o mješovitim migracionim tokovima duž rute na Zapadnom Balkanu i omogućava vlastima da pruže adekvatnu pomoć migrantima.

Mreža pruža ključne informacije o prirodi i rasponu tokove, i stavlja fokus na specifične potrebe i zaštitu migranata, posebno ranjivim kategorijama.

Glavni rezultati projekta su:

Mreža 25 kolektora podataka na ulazu, tokom tranzita i izlazu je uspostavljena i održavana duž rute Zapadnog Balkana;

Obezbijeđena konstantna razmjena podataka o dolascima i odlascima kroz zemlje sa najvećom frekvencijom migranata dužinom rute, uključujući pojedinosti o ranjivosti migranata (trudnice, djeca, osobe s izazovima u kretanju, starije osobe, maloljetnici bez pratnje i sl.);

Razmjena izvještaja o broju dolazaka i odlazaka (uključujući, u mogućoj mjeri razvrstanost po osnovnim demografskim podacima - nacionalnost, dob i spol) između zemalja;

 

Za više informacija vezano za migracijske trendove i rute, molimo Vas da posjetite IOM portal http://migration.iom.int/europe/

 

Kosovo* - Ovaj naziv ne prejudicira status, te je u skladu s Rezolucijom 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova

******************************