JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA - NABAVKA I ISPORUKA VREĆA ZA SPAVANJE U EKSTREMNIM USLOVIMA

 

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

 

NABAVKA I ISPORUKA VREĆA ZA SPAVANJE U EKSTREMNIM USLOVIMA

 

Međunarodna organizacija za migracije (IOM) poziva sve zainteresovane kvalifikovane kompanije da dostave svoje ponude po navedenom javnom pozivu za “Nabavku i isporuku vreća za spavanje u ekstremnim uslovima, koju navodimo u našem zvaničnom upitu za ponudu.

Uz ovaj zahtjev za ponudu, nalaze se i opće instrukcije dobavljačima koje uključuju tehničke specifikacije artikala kao i administrativni zahtjevi koje će dobavljači trebati slijediti kako bi pripremili i dostavili svoje ponude na razmatranje IOM-u. Svi dokumenti moraju biti potpisani i sa pečatom kompanije.

 

JAVNI POZIV

VRSTA

DATUM OBJAVE

KRAJNJI ROK

Nabavka i isporuka vreća za spavanje u ekstremnim uslovima

NABAVKA

28.10.2021.

11.11.2021.

 

 

 

 

 

IOM zadržava pravo da prihvati ili odbije bilo koju ponudu i da otkaže proces nabavke i odbije sve dostavljene ponude, u bilo koje vrijeme prije dodjeljivanja ugovora, bez ikakve eventualne odgovornosti prema oštećenom dobavljaču/ima ili bilo koje obaveze da informiše oštećenog dobavljača/e o osnovu  odluke IOM-a.

 

Rok za dostavljanje ponuda i uzoraka je četvrtak, 11.11.2021. godine do 12:00, poštom na sljedeću adresu:

Međunarodna organizacija za migracije

UNITIC zgrada, Fra Anđela Zvizdovića br.1 (toranj A) -  sa naznakom “Nabavka i isporuka vreća za spavanje u ekstremnim uslovima”.

Naglašavamo da ponuda treba da bude validna 6 mjeseci nakon podnošenja ponude, te da su kompanije dužne dostaviti ponudu za sve tražene artikle.

Sve zainteresovane kompanije mogu zatražiti opće instrukcije za dobavljače kao i administrativne zahtjeve slanjem zahtjeva na e-mail adresu: sjjproc@iom.int

Napomena: Rok za pojašnjenje ponuda je 3 dana prije isteka ovog oglasa.

Molimo vas da pažljivo pregledate tendersku dokumentaciju kako bi vaša ponuda bila potpuno kompletirana, te da uz ponudu dostavite i elektronsku kopiju ponude na USB sticku.

 

 

 

Closing Date: 
Thursday, November 11, 2021
English