JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA NABAVKA I ISPORUKA NEPREHRAMBENIH ARTIKALA ZA POTREBE PRIVREMENIH PRIHVATNIH CENTARA NA PODRUČJU BOSNE I HERCEGOVINE

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

 

NABAVKA I ISPORUKA NEPREHRAMBENIH ARTIKALA ZA POTREBE PRIVREMENIH PRIHVATNIH CENTARA NA PODRUČJU BOSNE I HERCEGOVINE

 

Međunarodna organizacija za migracije (IOM) poziva sve zainteresovane kvalifikovane kompanije da dostave svoje ponude po navedenom javnom pozivu za “Nabavku i isporuku neprehrambenih artikala za potrebe privremenih prihvatnih centara na području Bosne i Hercegovine”, koju navodimo u našem zvaničnom upitu za ponudu.

Uz ovaj zahtjev za ponudu, nalaze se i opće instrukcije dobavljačima koje uključuju tehničke specifikacije artikala kao i administrativni zahtjevi koje će dobavljači trebati slijediti kako bi pripremili i dostavili svoje ponude na razmatranje IOM-u. Svi dokumenti moraju biti potpisani i sa pečatom kompanije.

JAVNI POZIV

VRSTA

DATUM OBJAVE

KRAJNJI ROK

Nabavka i isporuka neprehrambenih artikala za potrebe privremenih prihvatnih centara na području Bosne i Hercegovine

NABAVKA

27.10.2021.

17.11.2021.

 

 

 

 

 

 

IOM zadržava pravo da prihvati ili odbije bilo koju ponudu i da otkaže proces nabavke i odbije sve dostavljene ponude, u bilo koje vrijeme prije dodjeljivanja ugovora, bez ikakve eventualne odgovornosti prema oštećenom dobavljaču/ima ili bilo koje obaveze da informiše oštećenog dobavljača/e o osnovu  odluke IOM-a.

 

Rok za dostavljanje ponuda je srijeda, 17.11.2021. godine do 12:00, poštom na sljedeću adresu:

Međunarodna organizacija za migracije

UNITIC zgrada, Fra Anđela Zvizdovića br.1 (toranj A) -  sa naznakom “Nabavka i isporuka neprehrambenih artikala za potrebe privremenih prihvatnih centara na području Bosne i Hercegovine”.

Naglašavamo da ponuda treba da bude validna 6 mjeseci nakon podnošenja ponude, te da su kompanije dužne dostaviti ponudu za sve tražene artikle.

Sve zainteresovane kompanije mogu zatražiti opće instrukcije za dobavljače kao i administrativne zahtjeve slanjem zahtjeva na e-mail adresu: sjjproc@iom.int

Napomena: Rok za pojašnjenje ponuda je 3 dana prije isteka ovog oglasa.

Molimo vas da pažljivo pregledate tendersku dokumentaciju kako bi vaša ponuda bila potpuno kompletirana, te da uz ponudu dostavite i elektronsku kopiju ponude na USB sticku.

 

 

 

Closing Date: 
Wednesday, November 17, 2021
English