JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA NABAVKA I ISPORUKA LIČNE ZAŠTITNE OPREME, SREDSTAVA ZA DEZINFEKCIJU I ZAŠTITNIH ODIJELA

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

 

NABAVKA I ISPORUKA LIČNE ZAŠTITNE OPREME, SREDSTAVA ZA DEZINFEKCIJU I ZAŠTITNIH ODIJELA

 

Međunarodna organizacija za migracije (IOM) poziva sve zainteresovane kvalifikovane dobavljače da nam dostave svoje ponude po navedenom javnom pozivu za nabavku lične zaštitne opreme, sredstava za dezinfekciju i zaštitnih odijela po naglašenim LOT-ovima, koju navodimo u našem zvaničnom upitu za ponudu.

Uz ovaj zahtjev za ponudu, nalaze se i opće instrukcije dobavljačima koje uključuju instrukcije, administrativne zahtjeve  i tehničke sprecifikacije koje će dobavljači trebati slijediti kako bi pripremili i dostavili svoje ponude na razmatranje IOM-u. Svi dokumenti moraju biti potpisani i sa pečatom kompanije.

JAVNI POZIV

VRSTA

DATUM OBJAVE

KRAJNJI ROK

LOT 1 - Lična zaštitna oprema i sredstva za dezinfekciju

OPREMA

09.9.2021

23.9.2021

LOT 2 - Zaštitna odijela

OPREMA

09.9.2021

23.9.2021

 

 

 

 

 

 

 

IOM zadržava pravo da prihvati ili odbije bilo koju ponudu i da otkaže proces nabavke i odbije sve dostavljene ponude, u bilo koje vrijeme prije dodjeljivanja ugovora, bez ikakve eventualne odgovornosti prema oštećenom dobavljaču/ima ili bilo koje obaveze da informiše oštećenog dobavljača/e o osnovu  odluke IOM-a.

 

Rok za dostavljanje ponuda je četvrtak, 23.9.2021. godine do 11:00h, poštom na sljedeću adresu:

 

International Organization for Migration

Zmaja od Bosne bb, 71 000 Sarajevo

 n/r Odjel za nabavke – sa naznačenim LOT-om.

 

Sve zainteresovane kompanije mogu zatražiti opće instrukcije za dobavljače kao i administrativne zahtjeve slanjem zahtjeva na e-mail adresu: sjjproc@iom.int, za naznačenim LOT-om za koji su zainteresovani.

 

Napomena: Rok za pojašnjenje ponuda je 2 dana prije isteka ovog oglasa.

 

Molimo vas da pažljivo pregledate tendersku dokumentaciju kako bi vaša ponuda bila potpuno kompletirana, te da uz ponudu dostavite i elektronsku kopiju ponude na CD-u ili USB sticku.

 

 

 

Closing Date: 
Thursday, September 23, 2021
English