JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA – NABAVKA I ISPORUKA KREVETA I MADRACA

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA –  NABAVKA I ISPORUKA KREVETA I MADRACA

Međunarodna organizacije za migracije (IOM) poziva sve zainteresovane kvalifikovane izvođače radova da nam dostave svoje ponude po navedenim LOT-ovima u javnom pozivu za nabavku i isporuku kreveta i madraca za potrebe migrantskih centara u Bihaću/Sarajevu.Uz ovaj zahtjev za ponudu nalaze se i opće instrukcije dobavljačima koje uključuju instrukcije dobavljačima, predmjere radova i administrativne zahtjeve koje će dobavljači trebati slijediti kako bi pripremili i podnijeli svoje ponude na razmatranje IOM-u. 

 

LOT 1

VRSTA

DATUM OBJAVE

KRAJNJI ROK

Nabavka i isporuka kreveta i madraca za područje Unsko sanskog kantona

NABAVKA

01.10.2019

15.10.2019

 

LOT 2

VRSTA

DATUM OBJAVE

KRAJNJI ROK

Nabavka i isporuka kreveta i madraca za područje Kantona Sarajevo

NABAVKA

01.10.2019

15.10.2019

        

IOM zadržava prava da prihvati ili odbije bilo koju ponudu, i da otkaže proces nabavke i odbije sve dostavljene ponude, u bilo koje vrijeme prije dodjeljivanja ugovora, bez ikakve eventualne odgovornosti prema oštećenom dobavljaču/ima ili bilo koje obaveze da informiše oštećenog dobavljača/e po osnovu IOM odluke.

 

Rok za dostavljanje ponude je utorak 15. oktobar 2019. godine do 13:00h poštom na sljedeću adresu:

International Organization for Migration

Zmaja od Bosne bb, 71 000 Sarajevo,

Procurement Unit

 

dok ponuda treba da bude validna 6 mjeseci nakon podnošenja ponude.

Sve zainteresovane kompanije mogu preuzeti opće instrukcije dobavljačima i administrativne zahtjeve putem e-mail adrese sjjproc@iom.int, te ovim putem molimo također da sve zainteresovane kompanije jasno naglase u zahtjevu LOT za koji su zainteresovani.

Napomena: Rok za pojašnjene poruka je 7 dana prije isteka ovog oglasa.

Molimo Vas da pažljivo pregledate tendersku dokumentaciju kako bih Vaša ponuda bila potpuno kompletirana te da uz vašu ponudu dostavite i elektronsku kopiju ponude na CD-u ili USB-u.

 

Closing Date: 
Tuesday, October 15, 2019
English