Misija i strategija

IOM je posvećen načelu da humane i uređene migracije pogoduju migrantima i društvu.

Kao vodeća međunarodna organizacija za migracije IOM djeluje sa svojim partnerima u međunarodnoj zajednici na:

 • Pomoći u suočavanju sa rastućim operativnim izazovima u upravljanju migracijama,
 • Poboljšanju razumijevanja migracionih pitanja,
 • Poticanju socijalnog i ekonomskog razvoja kroz migracije, i
 • Čuvanju ljudskog dostojanstva i dobrobiti migranata

 

Strateško usmjerenje IOM-a

 • Obezbijediti siguran, pouzdan, fleksibilan i ekonomičan servis osobama koje trebaju međunarodnu pomoć pri migraciji.  
 • Poboljšati humanije i uređeno upravljanje migracijama i djelotvorno poštivanje ljudskih prava migranata u skladu sa međunarodnim pravom
 • Ponuditi stručne savjete, istraživanja, tehničku saradnju i operativnu pomoć državama, međuvladinim i nevladinim organizacijama i drugim zainteresiranim stranama, kako bi se izgradili nacionalni kapaciteti i olakšala međunarodna, regionalna i bilateralna suradnja na pitanjima migracija.
 • Pridonijeti gospodarskom i društvenom razvoju država kroz istraživanje, dijalog, dizajn i implementaciju programa migracija s ciljem maksimiziranja dobrobiti migracija.
 • Pružiti podršku državama, migrantima i zajednicama u suočavanju sa izazovima neregularnih migracija, uključujući istraživanja i analize primarnih uzroka, dijeljenje informacija i najboljih iskustava, kao i omogućavanje razvoja fokusiranih rješenja.
 • Biti primarna referentna tačka za informacije o migracijama, istraživanja, najbolje prakse, prikupljanje podataka, kompatibilnost i dijeljenje podataka.
 • Promovisati, omogućiti i podržavati regionalnu i globalnu raspravu i dijalog o migracijama, uključujući međunarodni dijalog o migracijama, kako bi unaprijedili razumijevanje mogućnosti i izazova, koje migracije predstavljaju; identifikaciju i razvoj djelotvornih politika za rješavanje tih izazova i identifikaciju sveobuhvatnih pristupa i mjera za unaprjeđenje međunarodne saradnje.
 • Pomoći državama kako bi se olakšala integracija migranata u njihovoj novoj sredini i uključivanje dijaspore kao partnera u razvoju.
 • Sudjelovati u koordiniranim humanitarnim odgovorima u kontekstu međuagencijskih angažmana na tom polju i pružiti odgovarajuće usluge vezane za migracije u drugim izvanrednim ili post-kriznim situacijama, a koje se odnose na potrebe pojedinaca, čime se doprinosi njihovoj zaštiti.
 • Provoditi programe koji olakšavaju dobrovoljni povratak i reintegraciju izbjeglica, raseljenih osoba, migranata i drugih pojedinaca koji trebaju međunarodne usluge vezane za migracije, u saradnji s drugim relevantnim međunarodnim organizacijama, a uzimajući u obzir potrebe i interese lokalne zajednice.
 • Pomoći državama u razvoju i provođenju programa, studija i tehničke ekspertize u borbi protiv neregularnih migranata i trgovine ljudima, posebno ženama i djecom, na način koji je u skladu s međunarodnim pravom.
 • Podržati napore država koje ulažu na polju migracija radne snage, posebno kratkoročne migracije, i druge vrste kružne migracije.

Više informacija o aktivnostima IOM-a u svijetu možete pronaći na globalnoj web stranici www.iom.int